آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده( نوبت دوم) 1396/06/14

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده( نوبت دوم) 1396/06/14