آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول ) 1396/05/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ( نوبت اول ) 1396/05/30