عدم برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی در روز شنبه مورخ 1396/04/31

عدم برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی در روز شنبه مورخ 1396/04/31

مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم ) شرکت تعاونی کار آفرینان همکار امین ، به دلیل عدم هماهنگی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در روز شنبه مورخ 96/04/31  برگزار نمی گردد.