تقسیم سود بانک قوامین سال 93 و 94

تقسیم سود بانک قوامین سال 93 و 94

به نقل از معاون مالی بانک قوامین ، در سال 1393 مبلغ 926 میلیارد ریال ( به ازای هر سهم مبلغ 12 ریال ) و در سال 1394 مبلغ 440 میلیارد ریال (به ازای هر سهم مبلغ 5 ریال ) بانک قوامین سود داشته است  که نظر مدیران بانک تقسیم حداکثری سود فوق بوده که به دلیل محدودیت های بانک مرکزی مبنی بر عدم کفایت سرمایه ،10 درصد سود فوق در ماه آتی تقسیم و الباقی تا انجام اصلاحات در نسبت های فوق در راستای تامین منابع آتی سهامداران باقی خواهد ماند.