آیین نامه استخدامی

 

 

بسمه تعالی

آیین نامه استخدامی

شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین

(اعضای کانون بازنشستگان ناجا)

 

معاونت پشتیبانی تعاونی

 

 

فهرست مطالب

 

موضوع

 

شماره صفحه

فصل اول : کلیات و تعاریف

 

 

فصل دوم : ورود به خدمت و انتصابات

 

 

فصل سوم : حقوق و مزایای مستخدمین

 

 

فصل چهارم : فوق العاده ها

 

 

فصل پنجم : تامین رفاه و حفظ سلامت مستخدمین

 

 

فصل ششم :تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی

 

 

فصل هفتم : تکالیف عمومی مستخدمین

 

 

فصل هشتم : حفظ حقوق استخدامی مستخدمین

 

 

 

 

 

آئین نامه استخدامی

فصل اول کلیات و تعاریف

کلیات

ماده 1-1- مقررات این آئین نامه شامل افراد ذیل خواهد بود :

- مستخدمینی که بصورت آزمایشی، رسمی ، پیمانی برای تصدی یکی از مشاغل ثابت یا موقت تعاونی استخدام می شوند.

- مستخدمینی که در چارچوب مقررات به مدیریت عاملی یا عضویت در هیات مدیره شرکت های وابسته به تعاونی  یا مجری طرح ها منصوب می شوند.

تبصره1- مستخدمین تعاونی  حسب نیاز از طریق طی مراحل مصاحبه وارزیابـــــی(شرایط احرازشغل) پذیرفته می شوند.

تبصره2-درموردمشاوران/کارشناسان پاره وقت ساعتی طبق دستورالعمل مصوب تعاونی عمل خواهدشد.

ماده2-1- مفاد این آئین نامه ازتاریخ تصویب قابل اجراء می باشد.

تعاریف

ماده3-1- واژگانی که در این آئین نامه به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف-تعاونی،  عبارت است از  شرکت تعاونی کارآفرینان همکارامین .

ب-شرکت های  تابعه تعاونی، به شرکت هایی اطلاق می شود که تعاونی به نسبت میزان سهام خود درآن ، نسبت به استخدام وانتصاب اکثریت اعضاء هیأت مدیرهاقدام یا ازطریق دیگری نظیروکالت سایر سهام داران یا الزامات قانونی,مدیریت آن راعهده دار است.

پ-استخدام، عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت جهت اشتغال در یکی از بندهای مذکوردر ماده(1-1) آئین نامه

ت-خـدمت ،  عبارت است از اشتغال به کاری که مستخدم به موجب دستور کتبی مکلف به انجام آن می گردد.

ث-حکم استخدام ،عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیت دار تعاونی درحدود مقررات مربوطه.

ج- مستخدم رسمی،  عبارت است فردی که به موجب حکم استخدامی تعاونی براساس ارزیابی برای تصدی یکی از پست های ثابت سازمانی تعاونی استخدام می شود.

چ مستخــدم پیمانی،  عبارت است از فردی که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود.

ح مستخدم آزمایشی ،عبارت است از فردی که به منظور اثبات صلاحیت استخدام رسمی در تعاونی مرحله آزمایش را طبق مقررات این آئین نامه می گذراند.

خ شغل ،عبارت است از مجموع وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات مرتبط و مستمر و مشخص که از طرف تعاونی بعنوان کار واحد شناخته شده باشد.

د مسیر شغلــی (کارراهه ) ،برنامه ریزی آموزشی و تربیتی برای نیروی انسانی ، ارزیابی مهارت ها توانایی ها  منافع و جهت گیری ها، تعیین کیفیات مورد نیاز برای زنجیره ای از وظایف شغلی گوناگون که فرد بر عهـــــده مـــی گیرد ، تعریف اهداف هر شغل و تنظیم برنامه هایی برای دستیابی به آن اهداف ، مشخص کردن ارزیابی فرصت های شغلی و شناسایی منابع داخلی برای رفع نیازهای احتمالی .

ذ- پست ثابت سازمانی،  عبارت است از محلی که بطور  مستمر در تعاونی برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده است.

ر- پست موقت سازمانی،  عبارت است از محلی که بطور غیر مستمر در تعاونی برای یک شغل و ارجاع آن به مستخدم وفق دستور العمل کارشناسان / مشاوران پاره وقت ساعتی در نظر گرفته شده است.

ز- ترفیع،  عبارت است از احراز پایه بالاتر .

ژ- ارتقاء، عبارت است از احراز گروه بالاتر .

س کسور پردازی،  عبارت است از وجوهی که به نسبت معین براساس سیستم های تعیین شده از حساب تعاونی و مستخدم برداشت و به حساب های تعیین شده یا صندوق حمایتی منتخب مستخدم واریز گردد.

تبصره :صندوق های منتخب حمایتی مستخدمین موضوع بند فوق به شرح ذیل می باشد:

1.                       صندوق تأمین اجتماعی

2.سایر صندوق ها

ش- انتقال ،عبارت است از جابجائی قطعی رابطه استخدامی مستخدمین رسمی شرکت های وابسته به تعاونی بدون قطع جریان خدمتی آنان به تعاونی و بالعکس. انتقال مستخدمین آزمایشی و پیمانی اکیداً ممنوع می باشد.

ص مأموریت ،مأموریت عبارت است محول نمودن وظیفه موقت به مستخدم ، به غیر از وظایف اصلی که در پست سازمانی خود دارد ، از طریق اعزام وی به سایر موسسات یا شرکت های وابسته به  تعاونی و نیز اعزام وی برای گذراندن دوره های آموزشی.

فصل دوم ورود به خدمت و انتصابات

ماده 1-2-استخدام افراد واجد شرایط برحسب مورد طبق مقررات انجام می شود.

ماده 2-2-افراد داوطلب برای استخدام بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

         الف .  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

ب‌.      متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور.

ت‌.      مومن به نظام جمهوری اسلامی و معتقد به قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران.

ث‌.      برخورداری از شرایط سنی حداقل بیست و یک سال و حداکثر چهل سال .

تبصره :در مواردی که استخدام برای تصدی مشاغلی با توانائی های خاص صورت گیرد ، به تشخیص مدیر عامل تعاونی و تصویب هیأت مدیره ، داشتن حداکثر چهل سال سن قابل افزایش است.

ج‌.      داشتن برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی .

ح‌.    نداشتن سوء پیشینه کیفری ، عدم شهرت به فساد و معتاد بودن.

خ‌.  دارا بودن شرایط لازم برای احراز شغل مورد نظر .

د‌.  دارا بودن گواهی تحصیلی متناسب با شرایط احراز شغل .

ذ‌.   احراز عدم ابتلاء به بیماری های مسری براساس گواهی مرجع تعیین شده توسط تعاونی .

ماده 3-2-کسانی که برای تصدی پست ثابت سازمانی پذیرفته می شوند،  به تشخیص مدیر عامل تعاونی قبل از تخصیص به پست مذکور ، یک دوره آزمایشی را طی خواهند نمود.

ماده 4-2-مدت خدمت آزمایشی در پست ثابت سازمانی بنا به پیشنهاد مدیر یا سرپرست قسمت مربوطه تعیین می شود ،  ولی در هیچ مورد از سه ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نخواهد بود . در پایان خدمت آزمایشی براساس نتایج ارزشیابی حکم استخدامی صادر و مستخدم از حقوق و مزایای آن برخوردار خواهد شد.

تبصره یک : حقوق و مزایای دوران آزمایشی برابر مقررات این آئین نامه تعیین و پرداخت می گردد. چنانچه مستخدم آزمایشی به خدمت رسمی پذیرفته شود ، مدت مذکور جزو سابقه خدمت نامبرده منظور خواهد گردید.

تبصره دو :کارکنانی که از طریق مصاحبه و ارزیابی برای خدمت پیمانی استخدام می شوند ،  در مرحله  اول سه الی شش ماه ، به عنوان کارورز و در صورت احراز صلاحیت تا تکمیل یک سال به صورت کارورز کارشناس خواهند بود. حقوق و مزایای این گروه براساس جدول نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارورز وکارشناس پرداخت خواهد شد.  مدت کارورزی جز سابقه خدمت مستخدم محسوب می شود .

نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارورز و کارورز کارشناس

موضوع عنوان سازمانی

مدت دوره

نحوه پرداخت حقوق و مزایا

مزایای جانبی

کارورز

(ماه) 6 تا 3 =A

حقوق ثابت + مزایای ثابت + حق جذب طبق ضوابط

 

کارورز کارشناس

A-12(ماه) B=

حقوق ثابت + مزایای ثابت + حق جذب + سایر مزایا (تا15%)

ماده (15-3) فصل سوم آئین نامه استخدامی

 

کارشناس

پس از یک سال

طبق ضوابط آئین نامه استخدامی

برابر ضوابط عمومی تعاونی

 

 

ماده 5-2- افرادی که در طی یا در پایان دوره آزمایشی نتایج مورد انتظار ارزشیابی را کسب نکنند به خدمت آنان خاتمه داده می شود.

تبصره : به مستخدمینی که براساس ماده فوق به خدمت آنان خاتمه داده می شود ، حقوق مرخصی استحقاقی ذخیره شده ، پرداخت خواهد شد.

ماده 6-2-حق الزحمه و مزایای مستخدمینی که در تصدی پست موقت سازمانی به صورت استخدام پیمانی بکار گمارده می شوند ، برابر مقررات این آئین نامه تعیین و پرداخت می گردد.

تبصره یک :قرارداد مستخدم پیمانی متناسب با مدت تعریف شده برای کار موقت تعیین می شود و در صورت افزایش بیش از یک سال ، تمدید قرارداد به پیشنهاد مدیر یا سرپرست واحد مربوطه و تصویب مدیر عامل تعاونی امکان پذیر خواهد بود.

تبصره دو :چنانچه مستخدم پیمانی برای تصدی پست سازمانی پیشنهاد و براساس نتایج ارزشیابی پذیرفته شود ، مدت خدمت پیمانی به منزله خدمت آزمایشی تلقی گردیده و جزو سابقه نامبرده محسوب خواهد گردید.

ماده 7-2شمول به مقررات این آئین نامه در مورد کسانی که برای تصدی مشاغل خدماتی و در چارچوب قانون کار به خدمت تعاونی پذیرفته شده اند ، حسب مورد در هر فصل ذکر خواهد شد.

ماده 8-2- انتصـــاب مستخدمین به پست ثابت سازمانی براساس نتایج ارزشیابی و ملهم از ارزش های  سازمانی مشتمل بر کرامت انسان ، تعهد ، منافع ملی ، وحدت و همدلی ، جستجوگر تعالی ، عدالت و شایسته سالاری خواهد بود.

فصل سوم حقوق و مزایای مستخدمین

ماده 1-3-حقوق ، مزایای ثابت و متغییر و فوق العاده مسئولیت مشمولین این آئین نامه براساس جداول (1) الی (7) بر مبنای سیستم امتیازی و فرمول های مذکور در متن آئین نامه تعیین و محاسبه می گردد.

تبصره :مستخدمینی که از قانون کار تبعیت می نمایند از شمول مفاد این فصل به استثنای ماده (10-3) ( مزایای متغییر یا بهره وری ) ، ماده( 17-3 )(اضافه کاری ) خارج بوده و دستمزد و مزایای آنان براساس دستور العمل مصوب شورای عالی کار تعیین و پرداخت می گردد.

ماده 2-3-ضرایب ریالی امتیازات حاصله برای تعیین حقوق ثابت ، مزایای ثابت ، فوق العاده جذب و فوق العاده مسئولیت ، با توجه به افزایش هزینه زندگی یا سایر عوامل موثر، حسب مورد بنا به پیشنهاد مدیرعامل تعاونی و تصویب هیأت مدیره تعیین  یا قابل تغییر خواهد بود.

تبصره : در مورد مستخدمین پیمانی به میزان ده درصد (10% ) به حقوق و مــزایای تعیین شده اضافه می گردد.

ماده 3-3-حقوق و مزایای مستخدمین فعلی و جدید الاستخــدام تعاونی ، پس از تطبیق با ضوابط این آئین نامه  در کمیسیون حقوق و دستمزد مطرح و براساس تصمیمات متخذه در کمیسیون مذکور قابلیت اجراء و پرداخت خواهد داشت .

تبصره یک : ارکان کمیسیون حقوق و دستمزد حسب مورد به شرح ذیل می باشد:

الف:  برای تعیین حقوق و مزایا و ترفیعات مستخدمین ستاد تعاونی ، ارکان کمیسیون متشکل از معاون پشتیبانی  معاون راهبردی و توسعه ، معاون یا بالاترین مقام واحد متبوعه مستخدم و مدیر امور اداری و تشکیلات  ، بدون حق رأی ،  به عنوان دبیر کمیسیون خواهدبود.

ب:حقوق و مزایای مدیران عامل شرکت های وابسته به تعاونی توسط هیات مدیره شرکت ها و حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره آن توسط مجامع شرکت های مزبور تصویب و معین می گردد.

تبصره :در صورت لزوم ، در هر یک از جلسات متشکله کمیسیون کارشناس ارزیابی حقوق و مزایا جهت ادای توضیحات در جلسه حضور خواهد داشت.

ماده 4-3- موعد بررسی و اعطاء مزایای مربوط به ارتقاء و ترفیع سنوات مستخدمین، با توجه به تاریخ آخرین احکام تطبیقی نامبردگان ، اول فروردین ماه هر سال می باشد .

تبصره : چنانچه هریک از مستخدمین دارای شرایط کافی برای ارتقاء یا ترفیع نباشد، با توجه به پیشنهاد مسئول واحد مربوطه ، ارزیابی مجدد آنان حداقل شش ماه بعد صورت خواهد گرفت.بدیهی است هر گونه افــــــزایش حقوق و مزایای ثابت نامبردگان بعد از گذشت مدت مذکور و با تصویب کمیسیون حقوق و دستمزد قابل پرداخت خواهد بود.

حقوق ثابت

ماده 5-3-گروه و پایه شغلی مستخدمین در بدو ورود به تعاونی با توجه به عامل تحصیلات و تجربه (سابقه کار )  طبق جدول شماره (2) با تصویب کمیسیون حقوق و دستمزد تعیین می گردد.

تبصره یک :  به ازای هر دو سال سابقه خدمت در تعاونی یک پایه در گروه مربوطه  به مستخدم اعطاء می شود .

تبصره دو :کمیسیون حقوق و دستمزد ( موضوع ماده 3-3) اختیار دارد تا حداکثر سه ماه ارفاق را چنانچه منجر به ترفیع یا ارتقاء مستخدم گردد ، اعمال نماید.

تبصره سه : منظور از تحصیلات ، آن دسته از آموزش های کلاسیک است که منجر به اخذ گواهی نامه از مراکز آموزش رسمی داخل  یا خارج از کشور شده و به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.امتیازات مکتسبه از عامل تحصیلات طبق مفاد جدول شماره (3) خواهد بود. ضمناً در مورد مستخدمینی که دارای بیش از یک مدرک تحصیلی هم رتبه می باشند، علاوه بر منظور نمودن امتیازات مدرک تحصیلی برای یکی از مدارک ، در مورد سایر مدارک هم رتبه  طبق دستور و نظریه کمیسیون حقوق و دستمزد ، امتیاز دوره آموزشی ( جدول شماره 5) در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره چهار : حقوق ثابت مستخدمین براساس عوامل تحصیلات و تجربه طبق جدول شماره (1) و با اعمال سیستم های ارزشیابی و شایستگی و لیاقت تعیین می شود.

تبصره پنج :سوابق کاری افراد در زمان جذب و به کارگیری در تعاونی مشروط بر آنکه تمام وقت بوده و کسور پردازی به یکی از صندوق های رسمی کشور داشته باشد، با ارائه مدارک مثبته و طرح در کمیسیون حقوق و دستمزد ، به شرح ذیل مورد ارزیابی و محاسبه قرار می گیرد:

 

 

 

محل سابقه

نوع سابقه

نوع اقدام

دستگاه ها و شرکت های دولتی شرکت های تعاونی

سایر شرکت ها و موسسات

مرتبط

اعطاء گروه و پایه

نیمه مرتبط (مشابه )

به ازاء هر یک سال خدمت در شرکت   دو سال از سوابق خدمتی مورد اشاره جهت احتساب گروه و پایه مورد قبول است

غیر مرتبط

اعطاء امتیاز مزایای ثابت

 

 

ماده 6-3-پس از اعمــــــال مفاد این فصل و تعیین حقوق ثابت مستخدمین شاغل یا افراد جدید لاستخدام بازاء هر دو (2) سال خدمت ، مشروط بر آنکه مستخدم در ارزشیابی و لیاقت نتایج رضایت بخشی را کسب نموده باشد ، یک پایه به نامبرده اعطاء خواهد گردید.

تبصره یک :در موارد استثنائی چنانچه مستخدم خدماتی را عرضه نماید که بنحوی از انحاء در پیشرفت تعاونی تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد ، اعطاء یک پایه بازاء یک سال خدمت با پیشنهاد مسئول واحد مربوطه ، بررسی کمیسیون حقوق و دستمزد و تصویب مدیر عامل تعاونی  امکان پذیر خواهد بود.

تبصره دو :اعمال نتایج حاصل از ارزشیابی شایستگی و لیاقت در ترفیع مستخدمین در هر مورد ، صرف نظر از گروه شغلی مستخدم ، در کمیسیون حقوق و دستمزد موضوع ماده( 3-3 ) صورت خواهد گرفت.

ماده 7-3-ارتقـــــــاء گروه مستخدم از یک گروه به گروه دیگر براساس شرایط مندرج در جدول تصدی گروه ها ( جدول شماره 2) و کسب امتیاز لازم در ارزشیابی شایستگی و لیاقت امکان پذیر خواهد بود .

تبصره یک:کمیسیون حقوق و دستمزد اختیار دارد در مواردی که مستخدمین از قابلیت های فنی و علمی قابل ملاحظه ای برخوردار باشند ، در صورت نیاز تعاونی به اینگونه تخصص ها ، در مورد ارتقاء گروه افرادیکه دارای مدرک دیپلم ، فوق دیپلم  یا لیسانس میباشند به یک گروه بالاتر از آخرین گروه ذکر شده در جدول شماره (2) تصمیم گیری نماید.

تبصره دو :مستخدمینی که ارتقاء گروه می یابند در پایه ای از گروه جدید قرار خواهند گرفت که در گروه قبلی دارا بوده اند.

ماده 8-3- در صورتی که مستخدمی قبل از شروع خدمت در تعاونی سنوات خدمت خود در شرکت ها و موسسات اعم از دولتی یا خصوصی را بازخرید نموده باشد ، احتساب عامل تجـــــربی سنوات خدمت باز خرید شده به شرح جدول شماره (4) در تعیین مزایای ثابت وی منوط به تشخیص و تصویب کمیسیون حقوق و دستمزد و تنفیذ مدیر عامل تعاونی خواهد بود.

 مزایای ثابت

ماده 9-3-براساس امتیازات مکتسبه از عوامل تجربه و دوره های آموزشی ( طبق مفاد جداول شماره 4 و 5 ) مبالغی بعنوان مزایای ثابت شغل به مستخدمین پرداخت می گردد.

تبصره  یک :منظور از تجربه مهار تهائی است که فرد در طول سنوات خدمت خود و در ارتباط با شغل خود ، وظائف محوله را به انجام برساند . ملاک پذیرش تجربه  سنواتی است که بابت آن کسور تأمین آتیه پرداخت شده باشد.

الف :تجربه موثر یعنی تجارب مرتبط فرد در رشته ای که به شغل وی ارتباط دارد.  نصف مدت خدمت وظیفه ، صرفنظر از طول مدت آن ، تجربه موثر برای مستخدم منظور می گردد . امتیازات مربوط به عامل موثر حداکثر تا هشت سال محاسبه می شود.

ب :مانده سنوات تجربی مستخدم پس از احتساب تجربه موثر ( سال های مازاد بر هشت سال ) طبق ضریب ستون نه جدول شماره (4) محاسبه می گردد. امتیازات مربوط به عامل تجربه در ردیف های فوق به شرح جدول شماره (4) محاسبه می گردد.

تبصره دو : منظور از دوره های آموزشی و تخصصی ، دوره های کوتاه مدت و میان مدتی است که مستخدم قبل از اشتغال در تعاونی  یا در زمان اشتغال در تعاونی در آنها شرکت نموده و موفق به اخذ مدرک میگردد. تخصیص امتیاز جهت دوره های آموزشی ( جدول شماره  5) به نحوی خواهد بود که هر مستخدم بازاء سه سال سنوات خدمت قابل قبول حق برخورداری از امتیازات مربوط به یک دوره آموزشی را خواهد داشت . لیکن در مواردی که بنا به تشخیص تعاونی گذراندن یک دوره خاص طبق ضوابط موضوعه جهت ارتقاء گروه یا تصدی یک شغل اجباری تشخیص داده شود ، مستخدم مشمول شرط دارا بودن سه سال سابقه خدمت قابل قبول جهت برخورداری از امتیاز دوره آموزشی نخواهد بود . در خصوص کارکنانی که دوره های آموزشی کوتاه مدت را گذرانده اند ،طبق بررسی و نظریه کمیسیون حقوق و دستمزد ،ممکن است مرتبط یا غیر مرتبط شناخته شده و از امتیازات مربوطه بهره مند گردند.

الف : منظور از دوره های مرتبط آن دسته از آموزش های علمی و عملی است که دارای ارتباط مستقیم با

شغل مورد تصدی فرد می باشد.

ب:منظور از دوره های غیر مرتبط آن دسته از آموخته هائی است که در بهبود و پیشرفت امور مربوط به شغل مستخدم بطور غیر مستقیم موثر می باشد .

تبصره سه :کمیسیون حقوق و دستمزد موضوع ماده (3-3) اختیار دارد در مورد آن دسته از مستخدمین تعاونی که با دارا بودن مدارک تحصیلی بالاتر در مشاغلی که نیازمند به مدارک تحصیلی پایین تر هستند خدمت می کنند فقط مزایای ثابت را با مدرک متناسب با شغل مورد تصدی برآورد و محاسبه نماید . ضمناً حقوق ثابت مستخدمین مذکور کماکان با آخرین مدرک تحصیلی نامبردگان ارزیابی خواهد گردید.

مزایای متغییر

ماده 10-3- تعاونی می تواند در جهت بهبود رشد کیفی مستخدمین ، عملکرد آنان را مورد بررسی و ارزشیابی قــرار دهد و از طریق ایجاد نظام بهره وری مبالغی را در مقاطعی که تشخیص می دهد تحت عنوان مزایای متغییر ( بهره وری ) به مستخدمین واجد شرایط پرداخت نماید.

تبصره یک :بهره وری در هر سال مربوط به هر سطح با توجه به میزان بودجه کل مصوب تعاونی و شرایط و عوامل مختلف از طرف مدیر عامل تعاونی تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره دو :بهره وری مستخدمین بصورت نقدی و غیر نقدی متناسب با سطوح شغلی به آنان پرداخت می گردد.

تبصره سه :روش و دستورالعمل  های مربوط به ارزشیابی نحوه عملکرد مستخدمین و نتایج آن با توجه به سیاست های تعاونی توسط مدیر عامل تعاونی ابلاغ و چگونگی پرداخت بهره وری تعیین می گردد.

فوق العاده جذب

ماده 11-3-علاوه بر مزایای مقرر در ماده (9-3 و 10-3 ) و به منظور جذب و نگهداری نیروهای کارآمد و متخصص سطوح کارشناســی تعاونی به مستخدمینی که براساس جدول شماره (2) (شرایط تصدی گروه های 12 گانه ) حائز شرایط گروه کارشناسی گردند، مزایائی تحت عنوان فوق العاده جذب پرداخت خواهد گردید. جدول شماره (6) نمایانگـــر میزان امتیاز مربوط به فوق العاده جذب در گروه های شغلی مربوط می باشد که حسب مورد به مستخدم تعلق خواهد گرفت.

تبصره یک اعطاء مزایای فوق العاده جذب به هر یک از مستخدمین علاوه بر دارا بودن شرایط احراز یکی از گروه های شغلی (8) و به بالاتر در جدول شماره (2) ( شرایط شاغل ) منوط به تصدی پست کارشناسی ( به عنوان شرط لازم ) بر اساس سازمان تفضیلی مصوب بوسیله مستخدم خواهد بود.

تبصره دو در مواردی که مستخدم از نظر شرط تحصیلی فاقد درجه تحصیلی دانشگاهی باشد لیکن با درجه تحصیلی توام با سابقه  ( شرط کافی ) گروه شغلی (8) و به بالا را احراز نماید، با تایید کمیسیون حقوق و دستمزد پس از تصویب مدیر عامل تعاونی  به سمت کارشناس منصوب و از مزایای فوق العاده جذب برخوردار خواهد شد.

تبصره سه در هر یک از حالات مندرج در تبصره های (1 و 2 ) کمیسیون حقوق و دستمزد قادر خواهد بود اعطاء امتیاز مربوط به فوق العاده جذب را حداقل دو گروه مادون تا حداکثر گروه شغلی احراز شده توسط مستخدم را ملاک عمل قرار دهد.

ماده 12-3-تعلق مزایای فوق العاده جذب به متصدیان مشاغل مشمول دریافت فوق العاده مسئولیت تعاونــی منوط به برخورداری آنان از شرایط تصدی سمت های کارشناسی برابر مفاد ماده (11-3) و تبصره های ذیل آن خواهد بود.

 

فوق العاده مسئولیت

ماده 13-3- تعاونی می تواند به آن دسته از مستخدمینی که دارای شرایط شغلی ذیل می باشند با در نظر گرفتن سطح حقوق و مزایا در مشاغل مشابه در بازار کار ( عمومی و خصوصی ) هر ماهه مبالغی را بعنوان فوق العاده مسئولیت پرداخت نماید.

الف ماهیت شغل دارای مسئولیت  صرفه جوئی در هزینه ها ، رسیدگی بصورت حساب ها و حفظ و حراست اموال تعاونی باشد.

ب ماهیت شغل دارای مسئولیت برنامه ریزی ، کنترل ، اداره و سرپرستی افراد باشد.

پ ماهیت شغل دارای مسئولیت برقراری روابط با مقامات داخل یا خارج تعاونی بوده  یا مستلزم اعمال قضاوت های شخصی بمنظور تشخیص  ، رسیدگی و حل وفصل موارد متنوع و نسبتاً پیچیده که از نظر تعاونی دارای اهمیت خاصی است ، باشد.

تبصره یک چنانچه شغل مورد تصدی مستخدم تغییر نماید ،مراتب در کمیسیون حقوق و دستمزد موضوع ماده (3-3) مطرح و تصمیم مقتضی در مورد کاهش ، افزایش یا قطع فوق العاده مسئولیت صورت خواهد گرفت.

تبصره دو-جدول شماره (7) بیانگر امتیاز فوق العاده مسئولیت مستخدمین ستادی کانون می باشد که بنا به پیشنهاد  کمیسیون حقوق و دستمزد و تصویب مدیر عامل تعاونی قابل اجراء خواهد بود .

 

 

 سایر موارد

ماده 14-3- مستخدمینی که به سمت مدیـــر عامل تعاونی  یا به سمت مدیر عاملی شرکت های وابسته به تعاونی  یا مجری طرح ها منصوب می شوند ، حسب مورد از فوق العاده مسئولیت مقرر به ترتیب زیر برخوردار خواهند شد:

الف به مدیر عامــــل تعاونی و مدیران عامل شرکت های وابسته ، علاوه بر حقوق و مزایای ثابت و فوق العاده های جذب و مسئولیت تا سی درصد (30%) حقوق و مزایای ثابت و فوق العاده  جذب و مسئولیت بعنوان فوق العاده مدیر عاملی پرداخت خواهد شد.

ب-به مجریان طرح ها اعم از عمرانی و مطالعاتی ،  علاوه بر حقوق و مزایای ثابت و فوق العاده جذب ، با توجه به نوع و حجم فعالیت طرح و بنا به پیشنهاد کمیسیون حقوق و دستمزد و تصویب مدیر عامل تعاونی ماهانه تا دویست هزار ریال به عنوان فوق العاده مسئولیت قابل پرداخت می باشد.

پ–به مدیرانی که علاوه بر سمت سازمانی خود به عنوان قائم مقام مدیر عامل یا قائم مقام  حوزه معاونت منصوب می شوند ، علاوه بر دریافت فوق العاده مسئولیت متعلقه ، معــــادل ده درصد (10%) فوق العاده مسئولیت مدیر عامل  یا  معاون تعاونی پرداخت می گردد.

ماده 15-3-کمیسیون حقوق و دستمزد اختیار دارد بنا به پیشنهاد بالاترین مقام مسئول واحد متبوعه مستخدم  حقوق و مزایای ثابت وی را تحت عنوان سایر مزایا تا پانزده درصد ( 15%)  افزایش یا کاهش دهد . مدت اعتبار ، تغییر میزان و تداوم آن در مقاطع ارزشیابی کمیسیون حقوق و دستمزد منوط به پیشنهاد مجدد مقام مسئول و تصویب کمیسیون مذکور خواهد بود.

ماده 16-3- در مورد مستخدمین آزمایشی کمیسیون حقوق و دستمزد اختیــــــار دارد تا پانزده درصد ( 15%)   از حقوق و مزایای ثابت مکتسبه را در دوره آزمایشی کاهش دهد.

ماده 17-3-در صورتی که مستخدم بر حسب ضرورت و موافقت مدیر یا سرپرست خود بیش از ساعات اداری انجام وظیفه نماید . فوق العاده اضافه کار به وی تعلق خواهد گرفت .  نحوه محاسبه و پرداخت فوق العاده مذکور و افراد مشمول دریافت اضافه کار در هر زمان تابع شرایط و ضوابطی میباشد که  از طرف مدیر عامل تعاونی اعلام می گردد.

ماده 18-3-تطبیق وضعیت حقوقی مستخدمین شاغل با مفاد این آئین نامه بنا به پیشنهاد کمیسیون موضوع ماده (3-3) صورت می گیرد.

ضمناً در صورت کاهش حقوق و مزایای هر یک از شاغلین ( باستثنای مبالغی که در آخرین حکم قبلی خود تحت عنوان سایر مـــــــزایا دریافت می داشته اند ) مبالغی تحت عنوان «تفاوت تطبیق » به آنان پرداخت خواهد شد. بدیهی است در زمان دریافت ترفیعات قانونی و افزایش حقوق و

 مزایای ثابت ،  افزایش مذکور از میزان تفاوت تطبیق کسر خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

نه

ده

یازده

دوازده

       پایه

  گروه

جدول شماره (1) حقوق ماهانه کلیه کارمندان مشمول این آئین نامه به موجب جدول زیر تعیین می شود

100

120

130

141

159

180

205

236

283

335

388

443

1

106

130

141

154

175

199

226

258

307

360

416

478

2

112

140

152

167

191

218

247

280

331

385

444

513

3

118

150

163

180

207

237

268

302

355

410

472

548

4

124

160

174

193

223

256

289

324

379

435

500

583

5

130

170

185

206

239

275

310

346

403

460

528

618

6

136

180

196

219

255

294

331

368

427

485

556

653

7

142

190

207

232

271

313

352

390

451

510

584

688

8

148

200

218

245

287

332

373

412

475

535

612

723

9

154

210

229

258

303

351

394

434

499

560

640

758

10

160

220

240

271

319

370

415

456

523

585

668

793

11

166

230

251

284

335

389

436

478

547

610

696

828

12

172

240

262

297

351

408

457

500

571

635

724

863

13

178

250

273

310

673

427

478

522

595

660

752

900

14

184

260

284

323

383

446

499

544

619

685

780

937

15

190

270

295

336

399

465

520

566

643

710

808

974

16

196

280

306

349

415

484

541

588

667

735

836

1011

17

202

290

317

362

431

503

562

610

691

760

864

1048

18

 

 

جدول شماره (2)

جدول شرایط احراز گروه های شغلی

«سنوات تجربی قابل پیگیری براساس ارزشیابی »

مدرک تحصیلی

ششم ابتدائی

کمتر از سیکل یا ابتدائی

سیکل

کمتر از دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکترا

تجربه

گروه شغلی

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

0

 

 

 

 

 

 

 

3

7

3

0

 

 

 

 

 

 

4

13

7

3

0

 

 

 

 

 

5

20

13

7

3

0

 

 

 

 

6

 

20

13

7

3

0

 

 

 

7

 

 

 

 

7

3

0

 

 

8

 

 

 

 

13

7

3

0

 

9

 

 

 

 

20

13

7

3

0

10

 

 

 

 

 

20

13

7

4

11

 

 

 

 

 

 

20

13

9

12

 

 

 

 

 

 

 

20

15

 

 

جدول شماره 3- امتیازات مربوط به عامل تحصیلات

ردیف

درجه تحصیلات

امتیاز متعلقه

زمینه عمومی

زمینه تخصص

1

دکترا

430

600

2

فوق لیسانس

370

530

3

لیسانس

320

465

4

فوق دیپلم

250

-

5

دیپلم متوسطه

210

-

6

سیکل یا دوره اول راهنمائی

160

-

7

تا ششم  ابتدائی

120

-

 

 

توضیح : منظور از زمینه رشته تخصصی مورد اشاره در جدول امتیازات مربوط به عامل تحصیلات عبارت از رشته های مکانیک ، برق ، متالوژی و صنایع در زمینه فنی و رشته های اقتصاد ، بازرگانی ، مالی ، کامپیوتر ، برنامه ریزی سیستم ها ، تحقیق در عملیات و سیستم آنالیز و ریاضیات در زمینــه اقتصاد و رشته های مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی در زمینه مدیریت بعلاوه رشته های تحصیلی مرتبط با شغل مورد تصدی خواهد بود که حسب مورد امتیاز مربوط به عامل درجه تحصیلی تخصصی به مستخدمین واجد شرایط اعطاء و برای سایر رشته های تحصیلی غیر از موارد مذکور در فوق  یا غیر مرتبط ، امتیاز عامل تحصیلات برابر امتیاز زمینه عمومی منظور خواهد شد. در موارد استثنائی چنانچه مستخدمی توانائی لازم برای احراز شغل مورد تصدی را دارا بوده لکن از لحاظ رشته تحصیلی فاقد زمینه تخصصی مرتبط با شغل باشد ، مدیر عامل تعاونی اختیار بدون حق تفویض به غیر خواهد داشت تا امتیاز رشته تحصیلی زمینه تخصصی شغل را به وی اعطاء نماید.

 

 

جدول شماره 4- امتیازات مربوط به عامل تجربه

    سال های    

       تجربه

مدرک تحصیلی

تجربه موثر ( حداکثر 8 سال)

تجارب مازاد بر 8 سال

1

2

3

4

5

6

7

8

دکترا

102

102

82

82

63

63

44

44

25

فوق لیسانس

89

89

72

72

55

55

38

38

22

لیسانس

77

77

62

62

48

48

34

34

22

فوق دیپلم

59

59

48

48

37

37

26

26

20

دیپلم

50

50

41

41

32

32

23

23

20

سیکل

32

32

27

27

21

21

15

15

15

 

جمع امتیازات بر حسب سال های متوالی است.

 

جدول شماره 5- امتیازات مربوط به عامل دوره های آموزشی

    مدت دوره

نوع دوره

سه ماه یا 45 ساعت

شش ماه یا 90 ساعت

نه ماه یا 180 ساعت

یک سال و بیشتر

مرتبط

15

30

45

60

غیر مرتبط

5

10

15

20

 

        در احتساب مدت دوره ، حتی الامکان تعداد ساعات دوره ملاک عمل خواهد بود.

 

 

 

جدول شماره 6- امتیازات فوق العاده جذب مستخدمین تعاونی

گروه استخدامی

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

میزان فوق العاده جذب

کارشناسی

 

1400

1200

950

800

550

350

-

-

-

-

-

-

غیر کارشناسی دیپلم

-

-

-

590

515

350

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

فوق العاده جذب مدیران تعاونی ، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های وابسته به تعاونی  براساس طبقه آنان به شرح زیر محاسبه می گردد:

1.میزان حق جذب معاونین ، مدیران امور مستقل ستاد تعاونی ، مدیران عامل شرکت های وابسته به تعاونی و اعضاء هیأت مدیره شرکت ها تا صد در صد (100%) حقوق و مزایا و فوق العاده مسئولیت آنان.

2.      میزان حق جذب مدیران قسمت های ستاد تعاونی تا نود و پنج درصد (95% )حقوق و مزایا و فوق العاده  مسئولیت آنان.

ضمناً مستخدمین دیپلمه شاغل در پست های غیر کارشناسی تعاونی که هم اکنون فقط از حق جذب گروه(7) استفاده می نمایند، می توانند در صورت ارتقاء به گروه های (8 و 9 )جدول تصدی گروه های استخدامی (جدول  شماره 2) از میزان سی درصد (30%) حق جذب گروه های مربوطه علاوه بر حق جذب فعلی برخوردار شوند.

 

 

جدول شماره 7- امتیازات فوق العاده مسئولیت مستخدمین تعاونی

ردیف

مشاغل مشمول دریافت فوق العاده مسئولیت

امتیاز متعلقه

1

معاون

تا 1600

2

مدیر

تا  1200

3

روسای ادارات

تا  800

4

کارشناسان مسئول

تا 400

5

سایر متصدیان ( به تشخیص مدیریت امور اداری و تشکیلات )

تا 300

 

* مستخدمینی که به سمت مشاور مدیر عامل تعاونی منصوب می گردند ، از امتیاز فوق العاده مسئولیت تا حداکثر هشتاد درصد ( 80%)  امتیاز مذکور در ردیف (2 )جدول بهره مند می گردند.

** مستخدمینی که به سمت مشاور معاونین تعاونی منصوب می گردند ، از امتیاز فوق العاده تا حداکثر هشتاد درصد ( 80%)  امتیاز مذکور در ردیف( 3) جدول بهره مند می گردند.

فصل چهارم فوق العاده ها

فوق العاده مأموریت روزانه و هزینه سفر

ماده 1-4-فوق العاده مأموریت روزانه به مستخدمینی که بعنوان مأمور جهت انجام وظیفه موقت به محلی که حداقل یکصد (100) کیلومتر با محل خدمت اصلی آنان فاصله دارد اعزام می گردند ، اعم از اینکه ناچار به توقف شبانه در محل مأموریت باشند یا نباشند  ،  بابت جبران هزینه های ناشی از اقامت پرداخت می گردد و از سه جزء بشرح زیر تشکیل شده است :

الف -به ازاء جبران هزینه های اجتماعی ناشی از مأموریت از قبیل  جدا شدن از خانواده ، افزایش ضریب آسیب پذیری و...

ب -به ازاء پرداخت هزینه های اسکان و غذا

ج -  به ازاء پرداخت هزینه های جابجائی و خدمات اداری.

تبصره :چنانچه مستخدم مأمور در محل ماموریت  میهمان باشد ،  مشمول دریافت جزء  مربوط به جبران هزینه اقامت و غذا نخواهد بود.

ماده 2-4-کارشناسانی که به سمت های مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره شرکت های وابسته به تعاونی یا مجری طرح ها منصوب می گردند ، چنانچه در مدت تصدی سمت مدیریت جهت انجام کار اداری ناچار از عزیمت به شهرستان دیگری غیر از محل اصلی خدمت خود بشوند ، از فوق العاده مأموریت موضوع این قسمت از آئین نامه برخوردار خواهند شد.

ماده 3-4-میزان فوق العاده روزانه پرداختی و هزینه سفر در هر زمان با توجه به میزان واقعـــی هزینه ها و ملاحظه مبانی حقوق از طرف معاون پشتیبانی پیشنهاد گردیده و پس از تصویب مدیر عامل تعاونی تعیین و ابلاغ  خواهد گردید.

تبصره : مقررات مربوط به نحوه اعزام مستخدمین به مأموریت و دریافت فوق العاده مأموریت توسط معاون پشتیبانی پیشنهاد و بر اساس دستور العمل مصوب مدیر عامل تعاونی به مرحله اجراء گذارده می شود.

ماده 4-4-مدت مأموریت های فوق در احکام صادره تعیین می گردد ، ولی در هر سال تقویمی از نه ماه ( اعم از متناوب یا متوالی ) تجاوز نخواهد کرد.

تبصره :در موارد خاص چنانچه بر اساس  طرح ها و برنامه های پیش بینی شده لازم باشد که مدت مأموریت از مدت مذکور در فوق تجاوز نماید ،  با تصویب مدیر عامل تعاونی ، پرداخت فوق العاده به بیش از مدت مذکور در ماده (4-4) امکان پذیر خواهد بود.

ماده 5-4-به مستخدمینی که به منظور انجام طرح های مطالعاتی ، اجرائی ، تحقیقاتی  یا نظارت  فنی به مناطق روستائی ، غیر مسکونی  یا شهرستان های محروم کشور اعزام شده و ناچار به انجام وظیفه در شرایط سخت می باشند ، با توجه به فصول چهارگانه و طبق رویه مصــــــوب تعاونی، بیست و پنج در صد (25٪)  علاوه بر فوق العاده مقرر در ماده( 3-4) و تبصره مربوطه پرداخت خواهد گردید.

ماده 6-4- برای عزیمت به محل مأموریت بنا به تشخیص تعاونی ، وسیله مسافرت جهت مستخدم تأمین گردیده و یا هزینه سفر متعلقه بر اساس ضوابط مصوب تعاونی محاسبه و پرداخت می گردد.

تبصره یک : مسافت راه ها در داخل کشور براساس دفتر راهنمای مسافات وزارت راه و ترابری محاسبه می گردد.

تبصره دو :در نقاط صعب العبور که استفاده از وسائط نقلیه معمولی امکان پذیر نباشد ، وسیله مناسب حسب مورد  تهیه گردیده و هزینه آن طبق اسناد مثبته قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره سه :چنانچه برای عزیمت  تعاونی وسیله نقلیه تأمین و مستخدم مورد استفاده قرار دهد ، هیچ گونه هزینه دیگری بابت هزینه عزیمت به محل مأموریت پرداخت نخواهد شد.

ماده 7-4- چنانچه مستخدم در طول مدت مأموریت و در رابطه با مأموریت ناگـــزیر به انجام هزینه هائی از قبیل هزینه های پذیرائی ، تلفن ، ایاب و ذهاب و غیره گردد ، با ارائه اسناد لازم که به تایید مسئول واحد مربوطه رسیده باشد ، هزینه های مذکور به مستخدم پرداخت خواهد شد.

فوق العاده ایاب و ذهاب

ماده 8-4- تعاونی می تواند در جهت حفظ رفاه مستخدمین سرویس ایاب و ذهاب جهت آنان برقرار نماید.

تبصره :فوق العاده ایاب و ذهاب براساس نرخ تاکســـی ، فقط به مشاغلی خاص که نوعاً مستلزم رفت و آمدهائی برای انجام وظایف مربوط بوده و در ساختار تشکیلات تعاونی تشخیص داده می شود ، پرداخت می گردد.

کمک های غیر نقدی

ماده 9-4- کمک های غیر نقدی تعاونی شامل بن خواروبار و تأمین لباس مستخدمین می باشد که با رعایت ضوابط  مربوط به مستخدمین واجد شرایط پرداخت می گردد.

لباس مستخدمین

ماده 10-4- به منظور فراهم آوردن زمینه های مطلوب در منش های اداری و خدماتی موجود ، ارتقاء نظم و انضباط و روحیه صمیمیت و احساس تعلق در مستخدمین ، تعاونی هر ساله متناسب با بودجه ابلاغی برای مستخدمین خود لباس تهیه می نماید  یا معادل ریالی آن را پرداخت می کند.

تبصره :ضوابط اجرائی مربوط به این ماده توسط معاون پشتیبانی پیشنهاد و براساس دستور العمل مصوب مدیر عامل تعاونی به مرحله اجراء گذارده می شود.

عیدی و پاداش

ماده 11-4- تعاونی با در نظر گرفتن مقررات جاری ، در پایان هر سال ضریبی از حقوق ، مزایای ثابت ، حق جذب و فوق العاده مسئولیت را  بعنوان عیـــــدی به کلیه مستخدمین خود پرداخت می نماید ، در غیر این صورت مطابق مصوبات شورای عالی کار عمل خواهد گردید.

تبصره :پرداخت  عیــــدی به مستخدمینی که سابقه خدمت آنان از یک سال کمتر است به نسبت ماه های خدمت خواهد بود.

ماده 12-4-پاداش (بهره وری) مستخدمین در فصل سوم این آئین نامه ، ماده (10-3) مشروحاً ذکر گردیده است.

 کمک های نقدی

مــاده 13-4-تعاونی علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه مقرر در فصل سوم که براساس مـــوازین مواد (1-3 الی 16-3) معین و به مستخدمین  اعطاء می نماید ، همه ماهه مزایائی را تحت عنوان کمک هزینه مسکن به کلیه کارکنان خود پرداخت خواهد نمود . میزان کمک هزینه موضوع این ماده برای مستخدمین متأهل معادل سی درصد (30% ) و برای مستخدمین مجرد معادل پانزده درصد (15%) حقوق و مزایای ماهانه خواهد بود. ضمناً کسر کسورات بازنشستگی از حق مسکن بنا به درخواست مستخدمین صورت می پذیرد.

تبصره یک :برخورداری کارکنان روزمزد مشمول مقررات استخدامی قانون کار از مزایای موضوع ماده فوق ، در صورت احتساب مزایای کمک هزینه مسکن مصوب شورایعالی کار ،  به عنوان جزئی از مزایای مذکور  بلامانع خواهد بود.

ماده 14-4- تعاونی به مستخدمینی که دارای فرزندان شاغل به تحصیل باشند ، در ابتدای هر سال تحصیلی  مزایای مقطوعی را به عنوان کمک هزینه تحصیلی حداکثر تا سه فرزند و برای یک بار در هر سال اعطاء خواهد نمود. مقررات اجرائی مربوطه و میزان این مزایای مقطوع توسط معاون پشتیبـانی پیشنهاد و براساس دستورالعمل مصوب مدیر عامل تعاونی به مرحله اجراء گذارده می شود.

تبصره :در صورتی که هر یک از فرزندان مستخدمین موفق به ادامه تحصیلات دانشگاهی بشوند ،  در صورت نیاز تعاونی و تطبیق با شرایط عمومی جذب ، براساس دستور العمل آموزش تعاونی می توانند از مزایا و امکانات اعطاء بورس برخوردار شوند.

ماده 15-4- به منظور ارج نهادن به سنت رسول اکرم و گرامی داشتن بنیان ارزشمند خانواده ، هر یک از مستخدمین مجرد تعاونی که تأهل اختیار نمایند ، معادل یک ماه حقوق و مزایای ماهانه خود را بعنوان حق ازدواج دریافت خواهند داشت . ترتیب اجرای این ماده به عهده معاون پشتیبانی تعاونی خواهد بود.

فصل پنجم تأمین رفاه و حفظ سلامت مستخدمین

ماده 1-5- کلیه مستخدمین تعاونی صرفنظر از عضویت در هر صندوق بازنشستگی ، به جز در مواردی که صریحاً مستثنی گردیده است ، مشمول مفاد این فصل آئین نامه می باشند.

مرخصی استحقاقی

ماده2-5- مستخدمین تعاونـــی می توانند در سال معادل بیست و شش (26) روز کاری از مرخصی با حقوق و فوق العاده های مربوط استفاده نمایند . استفاده از مرخصی مذکور فقط در قبال مدت خدمت انجام شده تا زمان درخواست مرخصی میسر بوده و اعطاء مرخصی بازاء خدمت آتی مستخدم قابل اعمال نخواهد بود.

تبصره یک :در صورت فوت یکی از منسوبین درجه یک ( پدر ، مادر ، همسر ، فرزند ) مستخدم مجاز می باشد حداکثر تا هفت (7) روز  تقویمی ، علاوه بر مرخصی مذکور در ماده (2-5) از مرخصی  با حقوق و فوق العاده های مربوطه استفاده نماید .

تبصره دو :به مرخصی استعلاجی زائد بر چهار ماه ، دوران مرخصی بدون استفاده از حقوق ، دوران آماده به خدمت ، تعلیق و مدت گذراندن خدمت زیر پرچم ، مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.

ماده 3-5- استفــــــاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت سرپرست مربوطه می باشد.

تبصره :مستخدمی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی می باشد ، می تواند درخواست تمدید مرخصی خود را بنماید . در این صورت چنانچه با درخواست مستخدم موافقت گردد ، تاریخ شروع مرخصی تمدیدی بلافاصله پس از انقضای تاریخ مرخصی قبلی خواهد بود.

ماده 4-5- هیچ یک از مستخدمین به اختیار خود نمی توانند در سال بیش از دوازده ( 12) روز مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نمایند و هرگاه از بقیه مرخصی مذکور به اختیار استفاده ننماید حق استفاده از آن زایل خواهد شد.

تبصره یک :هر گاه سرپرست مربوطه بنا به مصالح اداری با تقاضای مرخصی استحقاقی مستخدم از حیث مدت یا زمان استفاده از آن کتباً موافقت ننماید  یا مستخدمی را که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است کتباً دعوت به کار نماید ، مرخصی استفاده نشده مستخدم مشمول شرط مندرج در ماده (4-5) نبوده و ذخیره خواهد گردید.

تبصره دو :حداکثــــر مدت مرخصی قابل ذخیره برای هر مستخدم ، در طول مدت خدمت شصت ( 60 ) روز کاری می باشد  و تعاونی موظف است در موقع بازنشستگی ، تسویه حساب  یا در هر زمان که مستخدم درخواست بازخرید مرخصی ذخیره شده خود را بنماید ،  ترتیبات لازم را برای بازخرید آن بر مبنای شصت ( 60 )  روز کاری اتخاذ و معمول نماید.

تبصره سه : مستخدمینـــی که برای تصدی مشاغل خدماتی و در چارچوب قانون کار به خدمت تعاونی پذیرفته شده اند ، نمی توانند در سال بیش از نه (9) روز مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نمایند.

ماده 5-5- هیچ مستخدمی نمی تواند در یک سال بیش از چهل و پنج (45)  روز کاری از مرخصی استحقاقی سالانه و ذخیره شده خود را بازخرید نمایند.

ماده 6-5- مستخدمین تعاونی  در صورت تمایل ، پس از تایید سرپرست مربوطه ، می توانند تمام مرخصی ذخیره شده خود را باز خرید نمایند.

ماده 7-5-حفظ پست سازمانی مستخدمی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی می باشد ، الزامی است .

ماده 8-5-ضوابط اجرائی استفاده از مرخصی استحقاقی و فرم های مربوطه توسط معاون پشتیبانی پیشنهاد و براساس دستور العمل مصوب مدیرعامل تعاونی به مرحله اجراء گذارده می شود.

مرخصی استعلاجی

ماده 9-5- کلیه مستخدمین تعاونی در صورت ابتلاء به بیماری هائی که مانع از انجام خدمت آنان گردد ، با ارائه گواهی پزشک معالج و تایید پزشک معتمد تعاونی ، می توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نماید.

ماده 10-5- به جز در مورد بیماری های صعب العلاج ، حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی چهار (4) ماه در سال خواهد بود.

تبصره : چنانچه پزشک معتمد تعاونی گواهی های ارائه شده توسط مستخدم را تایید ننماید ، نظریه خود را به مستخدم و مدیریت امور اداری و تشکیلات برای اقدام اعلام و در صورت اعتراض مستخدم ، اختلاف مربوطه به کمیسیون پزشکی ارجاع و نظریه کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. کمیسیون پزشکی مرکب از حداقل سه نفر پزشک می باشد که بر حسب مورد و نوع بیماری به دعوت تعاونی تشکیل می گردد.

ماده 11-5-به مستخدمینی که از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند ، باستثنای مستخدمینی که از مقررات سازمان تأمین اجتماعی تبعیت می نمایند ، حداکثر تا چهار(4)  ماه در یک سال حقوق و مزایای کامل پرداخت خواهد شد.

تبصره :به مستخدمینی که از مقررات سازمان تأمین اجتماعی تبعیت می نمایند ، حداکثر تا چهار  (4) ماه در یک سال ، تفاوت مبلغ دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی و حقوق و مزایای کامل آنان پرداخت خواهد گردید.

ماده 12-5-چنانچه بعلت ابتلاء مستخدم به بیماری طویل المدت ، مرخصی استعلاجی وی در یک سال از چهار (4) ماه تجاوز نماید ، برای مدت زائد بر چهار (4) ماه حقوق و مزایا و حق جذب گروه پرداخت خواهد گردید.

تبصره یک :تشخیص ابتلاء کارمند به بیماری طویل المدت و تعیین مدت معذوریت وی به عهده کمیسیون پزشکی موضوع تبصره یک ماده (10-5) این آئین نامه بوده و حداکثر مدت این نوع معذوریت در هر نوبت  شش ماه و قابل تمدید مجدد می باشد.

تبصره دو :در مورد بیماری ها و حوادث ناشی از کار ، بیماری های صعب العلاج و بیماری های سل و سرطان  بدون رعایت محدودیت زمانی حقوق و مزایا و حق جذب گروه پرداخت خواهد گردید . ضمناً چنانچه مستخدمی در صورت ابتلأ به یکی از بیماری های فوق الذکر کماکان وظائف محوله را نیز انجام دهد ، با تأیید مدیر عامل تعاونی چنانچه قبلاً فوق العاده مسئولیت در پست مربوطه دریافت می داشته است ، فوق العاده مذکور کماکان به وی پرداخت خواهد گردید.

ماده 13-5-به بانوان باردار حداکثر تا چهار ماه معذوریت استعلاجی برای قبل و بعد از زایمان داده خواهد شد.

ماده 14-5-حفظ پست سازمانی مستخدمی که در  مرخصی استعلاجی به سر می برد تا مدت شش  (6) ماه الزامی می باشد.

 مرخصی بدون استفاده از حقوق

ماده 15-5- مستخدمین رسمی تعاونی می توانند در موارد زیر با موافقت تعاونی از مرخصی بدون استفاده نمایند.  حداکثر مدت استفاده از این نوع مرخصی برای بار اول مدت یک سال بوده و با تصویب مدیر عامل تعاونی حداکثر تا سه سال قابل تمدید می باشد. ضمناً چنانچه مستخدمی برای بیش از یک بار درخواست مرخصی بدون حقوق داشته باشد، در هر مورد  با توجه به عوامل زیر تصمیم لازم اتخاذ خواهد گردید:

1.          مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد.

2.          مستخدم ناگریز  باشد باتفاق همسر خود به خارج از محل خدمت مسافرت نماید.

3.          مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعلاجی سالانه  بعلت ادامه همان بیماری  یا ابتلاء به بیماری دیگری که صعب العلاج هم تشخیص داده نشده است ، قادر به حضور در محل خدمت خود نباشد.

4.          در مورد بانوان باردار در راستای حفظ کیان خانواده بعد از پایان مرخصی استعلاجی مربوط به زایمان، در صورت تمایل مستخدم ، حداکثر تا دو سال مرخصی بدون استفاده از حقوق داده خواهد شد.

تبصره  یک :چنانچه به دلایلی به غیر از عوامل مذکور در فوق نیاز مستخدم به استفاده از مرخصی بدون حقوق مسلم شود ، استفاده از مرخصی مذکور برای مدت دو ماه با موافقت مدیریت ذیربط و حداکثر تا یک سال با موافقت مدیر عامل تعاونی امکان پذیر خواهد بود . ً مرخصی مذکور به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد .

تبصره دو :مستخدمین آزمایشی و کارورزانی که از طریق آزمون ، مصاحبه و ارزیابی پذیرفته شده اند در هر نوبت حق استفاده از حداکثر یک هفته مرخصی بدون حقوق و جمعاً بیش از یک ماه را در طول مدت خدمت آزمایشی نخواهند داشت.

تبصره سه :مستخدمین پیمانی برای یک بار و حداکثر تا شش ماه حق استفاده از مرخصی بدون حقوق را خواهند داشت.

ماده 16-5- محفوظ مانـــدن پست سازمانی مستخدمینی که بیش از یک ماه از مرخصی بدون حقوق استفاده می نمایند الزامی نبوده و چنانچه پس از پایان دوران مرخصی  پست سازمانی مناسب برای ارجاع به این گونه مستخدمین وجود نداشته باشد، وضعیت استخدامی نامبردگان تا تعیین تکلیف به حالت آماده به خدمت در خواهد آمد.

وام

ماده 17-5- تعاونی به مستخدمین مشمول این آئین نامه با توجه به دستور العمل های اجرائی مربوطه وام پرداخت می نماید.

ماده 18-5- وام هـــــای پرداختی تعاونی مشتمل بر وام ضروری و وام تشویقی ( کارکنان و مدیران ) می باشد.

ماده 19-5- اتخاذ تصمیم در مورد درخواست وام ضروری مستخدمین تعاونی و واگذاری وام تشویقی ، بر عهده کمیسیون وام خواهد بود.

تبصره :ضوابط و مقررات اجرائی نحوه پرداخت وام ضروری و وام تشویقی و نیز تعیین ترکیب اعضاء کمیسیون وام توسط معاون پشتیبانی پیشنهاد و براساس دستور العمل مصوب مدیــــر عامل تعاونی  به مرحله اجراء گذاشته  خواهد شد.

 

کمک های بهداشتی

ماده 20-5- آن دسته از مستخدمین تعاونی و کارشناسانی که به سمت مدیر عامل ، عضو هیأت مدیـــــــــره شرکت های  وابسته به تعاونی یا مجری طرح ها منصوب می گردند و از نظر مقررات بازنشستگی عضـــو صندوق بازنشستگی می باشند ، خود و عائله تحت تکفل  آنها طبق دستور العمل مصوب مدیر عامل تعاونی از مزایای مقرر در این قسمت آئین نامه برخوردار خواهند شد.

تبصره یک :جز در مورد هزینه معالجات دندان پزشکی  که مشمول موازین این ماده و مواد آتی خواهند بود ، در سایر موارد درمانی تابع برخورداری از مقررات صندوق بازنشستگی متبوعه می باشند.

تبصره دو:به منظـــــور تأمین سطح مناسب حمایت از مستخدمینی که کسور پردازی تأمین آتیه آنان سازمان  تأمین اجتماعی  یا سایر صندوق ها است ، تعاونی  علاوه بر امتیازات مندرج در تبصره یک ، در حد بودجه مصوب نسبت به ایجاد بیمه تکمیلی مناسب اقدام می نماید.

ماده 21-5-عائله تحت تکفل مستخدم از نظر مقررات این آئین نامه عبارت است از همسر ، فرزندان ، نــوادگــان ( در صورتی که تحت تکفل مستخدم باشند) پدر و مادر مستخدم خواهند بود با تشخیص و تأیید مدیریت امور اداری و تشکیلات هر کدام بر حسب مورد  می بایست حائز شرایط ذیل باشند:

الف :فرزندان و نوادگان ذکور تا پایان هیجده سالگی و  در صورت اشتغال به تحصیلات عالی تا پایان

بیست و دو (22 سالگی ).

ب :فرزندان و نوادگان اناث تا زمان ازدواج

پ: همسر (زن)

ت :همسر ( مرد) چنانچه شاغل نبوده و از حقوق بازنشستگی  یا از کارافتادگی استفاده ننماید  یا طبق

نظریه کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشد و معاش وی توسط مستخدم زن تأمین گردد.

ث:پدر و مادر مستخدم در صورتی که شاغل نبوده و از حقوق بازنشستگی  یا از کار افتادگی استفــــاده

ننمایند و ممر عایدی دیگری نداشته باشند.

ج :کسانی که براساس حکم مرجع صالحه قضایی تحت تکفل مستخدم شناخته شوند.

ماده 22-5- به منظــور حمایت از مستخدمین هشتاد و پنج درصد ( 85%) کلیه هزینه های مشروح زیر با رعایت مفاد آتی این بخش بعهده تعاونی و پانزده درصد (15%) به عهده مستخدم خواهد بود.

الف : بهای داروهائی که در معالجات تجویز و به مصرف می رسد.

ب :هزینه معالجات سرپــائی و بستری شدن و عملیات جراحی و همچنین کلیه آزمایشات پزشکی از قبیل ( آزمایش لابراتوری –عکسبرداری –الکترو کاردیوگرافی –آنسفالوگرافی و M.I.Rو سی تی اسکن و امثال آنها).

پ :هزینه های معالجاتی که با برق صورت می گیرد ( مانند دیامتری –رادیو تراپی –فیزیوتراپی و

امثالهم).

     ث :هزینه های مربوط به دندان پزشکی مستخدمین .

تبصره یک :کلیه هزینه های مربوط به درمان بیماری های سل ، سرطان ، هپاتیت و بیماری های ناشی از حوادث کار بعهده تعاونی می باشد.

تبصره دو :هزینه بستری شدن مستخدمینی که به بیماری روانی مبتلا و در آسایشـــگاه ها و بیمارستان های مخصوص تحت معالجه قرار می گیرند ،  حداکثر برای مدت یک سال ، کلاً از طرف تعاونی پرداخت خواهد شد.

ماده 23-5- در صورتی که ضرورت به کار بردن اعضاء مصنوعی برای مستخدم و عائله تحت تکفل او تجویز شود عضو مصنوعی تهیه و  در اختیار بیمار قرار خواهد گرفت و نیز چنانچه استعمال  جوراب واریس  و کرست طبی یا سمعـــــک یا قاب عینک طبی برای بیمار تجویز شود،  وسائل مزبور هر سه سال یک بار تهیه و در اختیار وی قرار می گیرد. در صورت نیاز بیمار به استفاده از ویلچر  هر پنج سال یک بار قابل تهیه  می باشد.

ماده 24-5- تعرفه مربوط به حق الزحمه پزشکان ، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و غیره با استفاده از تعرفه های سازمان های مشابه با نظر پزشک معتمد تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد . ضمناً مستخدمین تعاونی مجاز می باشند به هر پزشک یا بیمارستانی که مورد اعتماد آنها می باشد  مراجعه نمایند،  لیکن سهم تعاونی به مأخذ هشتاد و پنج ( 85%) و فقط براساس صورت قیمت تعرفه مذکور در فوق پرداخت خواهد گردید.

ماده 25-5-چنانچه مستخدمی در حین استفاده از مرخصی یا در طول مدت مأموریت در یکی از نقاط داخل کشور و خارج از محل اصلی خدمت خود بیمار شود ، بایستی در صورت بستری شدن در بیمارستان یا انجام معاینات سرپائی ، گواهی و صورت هزینه های مربوطه را به تأیید مرکز پزشکی یا پزشک معالج رسانیده و به منظور صدور حکم معذوریت و پرداخت هشتاد و پنج ( 85%) سهم تعاونی ارائه نماید.

تبصره :ضوابط و مقررات اجرائی نحوه استفاده از کمک های بهداشتی توسط معاون پشتیبانی پیشنهاد و براساس دستورالعمل مصوب مدیر عامل تعاونی به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.

فصل ششم تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی

ماده 1-6-تعاونــــــــی می تواند به منظور آموزش نیروی انسانی و بالا بردن سطــــح تخصص و مهارت های فنی حــــرفه ای  مدیریت و کسب اطلاعات و تجربیاتی در زمینه فعالیت های مرتبط به خود ، از طریق انجام برنامه ریزی های لازم ، مستخدمین شاغل را با اعطاء بورس برای گذراندن دوره های آموزشی به سازمان ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور معرفی و اعزام نموده و بر آموزش آنان نظارت نماید.

تبصره یک : منظور از بورس تحصیلی یا آموزشی در این آئین نامه موقعیت و امکان آموزشی ویژه ای است که مستخدم می تواند ، صرفنظر از طول مدت آموزش ، با استفاده از آن در یک یا چند برنامه آموزشی داخل کشور که با شغل و وظایف جاری یا آتی وی ارتباط دارد ، شرکت نماید.

تبصره دو :ضوابط انتخاب افراد برای گذراندن دوره های آموزشی داخلی ، شرایط اعزام نامبردگان  و نحوه پرداخت هزینه های مربوطه مطابق دستورالعمل اجرائی آموزش عمل خواهد شد. دستور العمل موضوع ماده فوق توسط معاون راهبــردی و توسعه پیشنهاد و پس از تصویب مدیر عامل تعاونی به مورد اجراء گذارده می شود.

ماده 2-6- اعزام مستخدمین برای گذراندن دوره های آموزشی بر اساس نیاز آموزشی  مسیرهای شغلی تعاونی صورت خواهد گرفت.

ماده 3-6- گذراندن دوره آموزشی در داخل کشور مستند به نیاز سنجی آموزشی مسیرهای شغلی تعاونی و مشروط به دارا بودن شرایط ذیل می باشد:

1.       آموزش در یکی از موسسات معتبر کشور صورت گیرد.

2.       دوره مربوطه با وضعیت شغلی فعلی یا آتی فرد مرتبط باشد.

3.       هرگونه هزینه دوره  مستقیماً در وجه موسسات آموزش دهنده پرداخت گردد.

4.       چنانچه فردی قبل از اتمام تعهد خدمتی حاصل از استفاده از بورس با تأیید مدیر عامل تعاونی مجدداً به بورس  اعزام گردد ، باقی مانده تعهد قبلی به تعهد خدمتی حاصل از بورس مجــدد افزوده خواهد شد . لازم است بورس جدید در سطحی مرتبط یا بالاتر از بورس قبلی باشد.

ماده 4-6-افرادی که جهت گذراندن دوره آموزشی در داخل کشور معرفی می شوند بایستی تعهد نماینــــد که پس از پایان دوره ، سه برابر مدت آموزش  برای تعاونی  یا با موافقت تعاونی در شرکت های وابسته به تعاونی خدمت نمایند.

تبصره یک :چنانچه مدت آموزش کمتر از شش ماه باشد ، تعهد برای انجام یک سال خدمت خواهد بود.

تبصره دو :هرگاه سه برابر مدت آموزش از ده سال تجاوز کند ، با موافقت مدیر عامل تعاونی مدت مذکور تا ده سال قابل کاهش می باشد.

ماده 5-6- کلیه وجوهی که در طول مدت دوره آموزش در داخل کشور از طرف تعاونــی پرداخت می گردد ، در مورد مستخدمین تعاونی تحت عنوان هزینه های مأموریت آموزشی و در مورد سایر افراد تحت عنوان کمک هزینه آموزشی ، حسب مورد با توجه به مفاد تبصره  دو  ماده (1-6) این فصل به شرح زیر عمل می گردد:

 مستخدمین تعاونی 

1.    پرداخت حقوق و مزایای ثابت و حق جذب و فوق العاده مسئولیت مستخدم .

2.    پرداخت اضافه کاری طبق مقررات مربوطه ، در مواردی که دوره آموزشی در خارج از ساعات  کار باشد.

3.    پرداخت حق مأموریت طبق مقررات مربوطه ، در مواردی که محل گذراندن دوره آموزشی در خارج از محدوده خدمتی باشد.

4.    حفظ پست سازمانی مستخدم برای مدت سه ماه ، ضمناً برای بیش از سه مــاه حسب مورد تصمیم گیری خواهد شد.

افراد جدید

برای  افراد جدید ، حسب مورد با توجه به مدت دوره ، نیاز تعاونی ، دستورالعمل اجرائی آموزش و مقررات مربوطه در مورد پرداخت یا عدم پرداخت مبالغی،  تحت عنوان «کمک هزینه آموزشی» تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 6-6- از مستخدمین تعاونی و افراد جدید ، قبل از شروع دوره ،  با توجه به دستور العمل موضوع تبصره دو ماده (1-6)  این فصل ضمانت کافی دریافت می گردد.

الف :مستخدمیــــــن شاغل در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی ، مکلف می باشند کلیــه هزینه های  آموزشی مربوطه را به تعاونی مسترد نمایند..

ب : افراد جدید در صورت عدم موفقیت در دوره آموزشی مکلف می باشند کلیه وجوهی را که بابت دوره آموزشی ، کمک هزینه آموزشی و غیره دریافت نموده اند به تعاونی مسترد دارند.

پ :در مورد دوره های تمام وقت داخل کشور ،در صورت عدم موفقیت مستخدم ، طول مدت آموزش جزء سابقه خدمت نامبرده منظور نگردیده و در ترفیع و ارتقاء وی به حساب نخواهد آمد.

ث :مستخدمین تعاونی یا افراد جدید ، پس از پایان دوره میبایستی با توجه به مفاد ماده (4-6) تعهد خدمتی خود را انجام دهند . چنانچه مستخدمی قبل از انجام تعهد خدمتی خود که  معادل سه برابر مدت دوره می باشد ، قصد ترک خدمت در تعاونی را بنماید ، هزینه های پرداختی به نسبت خدمت انجام شده بخشوده گردیده و بقیه مبلغ توسط تعاونی از خود فرد یا ضامنین وی اخذ خواهد گردید.

تبصره :در صورت عدم مراجعت مستخدم یا فرد جدید پس از پایان آموزش  یا استنکاف وی از اجرای  تعهدات ، کلیه هزینه های مربوطه اعم از حقوق و مزایا ، هزینه های آموزشی و غیره ، براساس دفاتر تعاونی از نامبرده یا ضامنین وی وصول خواهد گردید.

ماده 7-6- تعاونی می تواند به دانشجویانی که در رشته های مورد نیاز در داخل کشور تحصیل می نمایند ، هزینه تحصیلی پرداخت نموده و این قبیل دانشجویان پس از اتمام تحصیل ، متعهد به انجام خدمت معادل سه برابر مدتی که هزینه تحصیلـــی دریافت کرده اند ،  خواهند بود.  دستور العمل مربوط به نحوه و میزان پرداخت هزینه تحصیلی پس از تصویب مدیر عامل تعاونی به موقع مورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 8-6- هرگاه مستخدمی با استفاده از مرخصی بدون حقوق در رشته های مورد نیاز تعاونی به تحصیل ادامه دهد ، پس از خاتمه تحصیل و مراجعت به محل خدمت ، تعاونی می تواند با تأیید کمیسیون حقوق و دستمزد و تصویب مدیر عامل تعاونی  ، مدت آموزش را جزء سنوات خدمت نامبرده منظور دارد.

فصل هفتم تکالیف عمومی مستخدمین

ماده 1-7- کلیه مستخدمین سازمان موضوع ماده (1-1) آئین نامــــه مشمول مفاد این فصل می باشند.

تبصره :با کارشناسانی که به سمت های مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت های وابسته به تعاونی یا مجری طرح ها منصوب می گردند ، در زمان تصدی سمت های مذکور ، طبق مقررات قانون تجارت نیز رفتار خواهد شد.

مقررات انضباطی

ماده 2-7- کلیه مستخدمین موظف می باشند در حدود قوانین و مقررات ، احکام و دستورات مقام مافوق خود را اطاعت و اجراء نموده و چنانچه حکم یا دستور مافوق را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهند ، کتباً این مغایرت را به اطلاع مقام مافوق برسانند. چنانچه بعد از اطلاع کتبی نیز  مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید نماید مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود.

ماده 3-7-چنانچه هر یک از مستخدمین اقدام به کاری نمایند که در ایجاد نظم موثر بوده و به حسن شهرت و جریان فعالیت های تعاونی کمک کند، اقدام تشویقی در کمیته انضباطی مطرح و به صورت یکی از اشکال زیر در مورد وی اعمال خواهد گردید:

الف :تشویق کتبی با درج در پرونده پرسنلی .

ب:پرداخت معادل ریالی سه تا ده روز حقوق و مزایا و حق جذب گروه حداکثر سه (3 ) بار در هر سال  علاوه بر حقوق و مزایای حقه مستخدم .

پ :اعطاء یک پایه  سنواتی تشویقی باستناد تبصره یک ماده (6-3)  آئین نامه .

ت :اعطای مزایای متغییر (بهره وری ) طبق مفاد ماده (10-3)  فصل سوم آئین نامه .

ث :سایر موارد بنا به تشخیص مدیر عامل تعاونی .

ماده 4-7-اجرای تدابیر تشویقی پس از ابلاغ مصوبات کمیته انضباطی موضوع ماده (3-7) با هماهنگی معاون پشتیبانی به نحو ذیل اقدام خواهد شد:

الف :به وسیله سرپرست مستقیم مستخدم .

ب:بنا به پیشنهاد سرپرست مستقیم مستخدم، توسط بالاترین مقام مسئول قسمت  مربوطه .

پ: بنا به پیشنهاد  بالاترین مقام مسئول واحد مربوطه ،  توسط مدیر عامل تعاونی .

ماده 5-7- چنانچه هر یک از مستخدمین عمداً یا سهواً ضرر و زیان مالی به تعاونی وارد آورد ، مراتب در کمیته انضباطی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد نحوه اعمال تنبیه و جبران خسارات مالی تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره :ارکان تشکیل دهنده کمیته انضباطی و ضوابط حاکم بر تصمیم گیری کمیته مذکور توسط مدیر عامل تعاونی تعیین و ابلاغ خواهد گردید.

ماده 6-7-چنانچه هر یک از مستخدمین تعاونی به شرح زیر مبادرت به کاری نماید که به فعالیت های تعاونی و حسن شهرت آن لطمه ای وارد آید ،  اقدام تنیهی در مورد وی اعمال خواهد گردید.

1.       ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری ، تعطیل خدمت ، تکرار در تأخیر ورود  یا تکرار در خروج قبل از پایان ساعات اداری ، غیبت غیر موجه به صورت متوالی یا متناوب .

2.       سرپیچی از انجام دستورات مقام مافوق در حدود وظایف اداری ، عدم رعایت یا نقض قوانین و مقررات مربوط ، بی دقتی و عدم توجه کافی در انجام امور محوله و امتناع از انجام وظیفه .

3.       کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف ، به بطالت گذراندن اوقات اداری ، کارشکنی ، تحریک سایرین به کم کاری و ایجاد رکود در کارها ، رعایت ننمودن ضوابط اخلاقی ، شئونات اداری و شعائر مذهبی .

4.       سوء استفـــــاده از مقام و موقعیت اداری ، افشای اسرار تعاونی و اسناد و اطلاعات طبقه بندی  شده تعاونی ، اعمال تقلب ، امحاء یا تخریب اسناد و اوراق ( جعل یا مخدوش نمودن )، غفلت در حفظ اموال تعاونی ، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، اخاذی ، ایراد تهمت و افتراء ، هتک حیثیت ، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع ، تبعیض یا اعمال غرض و روابط غیر اداری ، تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

5.       ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع .

6.       مصاحبه یا نوشتن مقاله در مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی داخل یا خارج از کشور در ارتباط با

     تعاونی بدون دارا بودن مجوز لازم .

7.       بازکردن غیر مجاز پاکات و محمولات اداری  یا معدوم کردن آنها.

8.       شرکت نمودن در تحصن و اعتصاباتی که خلاف مصالح تعاونی بر پا گردیده ، تحریک و تشویق همکاران به راه اندازی اعتصاب و تحصن غیر قانونی و استراق سمع بدون مجوز قانونی .

9.       فحاشی ، نزاع ، ایراد ضرب و جرح به همکاران یا ارباب رجوع .

10.   حمل ، توزیع ، خرید  و فروش یا استعمال مواد مخدر و مسکرات .

11.   اختلاس ، خیانت در امانت و تصرف غیر مجاز در اموال.

ماده 7-7- اقدام تنبیهی در کمیته انضباطی مطرح و به یکی از اشکال ذیل اعمال می گردد:

الف : تذکر شفاهی

ب: تذکر کتبی با درج در پرونده پرسنلی

پ : کسر حقوق و مزایا از یک تا پانزده روز

ت : انفصال موقت از خدمت از پانزده روز الی سه ماه .

ث : کسر یک گروه و یک پایه بطور جداگانه یا تواماً برای مدت دو سال .

ج : بازخرید سوابق خدمتی

چ : اخراج از تعاونی

تبصره : مقررات و ضوابط مربوط به جرائــــــم و اقدامات تنبیهی مندرج در مواد( 6-7)  و ( 7-7) توسط معاون پشتیبانی و براساس دستور العمل مصوب مدیر عامل تعاونی به مرحله اجراء گذارده می شود.

ماده 8-7-اعمال اقدامات تنبیهی با هماهنگی معاون پشتیبانی به نحــــــوه  زیر انجام می گردد:

اقدام الف :  به وسیله سرپرست مستقیم مستخدم.

اقدام ب : بنا به پیشنهاد سرپرست مستقیم و موافقت بالاترین مقام مسئول قسمت مربوطه.

اقدام پ : بنا به پیشنهاد بالاترین مقام مسئول قسمت مربوطه و با امضاء مدیر عامل تعاونی.

ماده 9-7- رأی کمیته انضباطی به تخلف اداری مستخدم تنها در محدوده مجازات های  اداری معتبر است . تخلفاتی که دارای جنبه سیاسی یا جرائم باشد ،  از شمول این آئین نامه خارج بوده و به مراجع قانونی ذیصلاح احاله خواهد گردید.

  مقررات حضور و غیاب

ماده 10-7- کلیه  مستخدمین موظف می باشند در هفته حداقل چهل و چهار (44) ساعت در خدمت  تعاونی  باشند .

تبصره یک :میزان ساعات کار با توجه به عوامل موثر اقتصادی و اجتماعی با تصویب مدیر عامل تعاونی قابل تغییر خواهد بود.

تبصره دو :ساعات کار روزانه مستخدمین در چارچوب مقررات جاری در مقاطع زمانی مختلف با توجه به فصول سال توسط مدیریت امور اداری و تشکیلات تعیین و ابلاغ می گردد.

ماده 11-7- حضور و غیاب و ورود و خروج بین ساعات اداری کلیه مستخدمین براساس ضوابط مصوب تعاونی با استقاده از دستگاه مکانیزه کارت زنی دقیقاً کنترل می گردد.

ماده 12-7- کلیه مستخدمین موظف می باشند در راس ساعت مقرر در تعاونی حضور یافته و از ترک محل خدمت قبل از ساعت مقرر  یا در طول ساعات اداری بدون کسب مجوز از مقام مسئول خودداری نمایند.

تبصره یک :رعایت ننمودن مقررات حضور و غیاب ، موجب اعمال تنبیهات انضباطی مقرر در مــــــاده (7-7) می گردد.

تبصره دو :ضوابط اجرائی و مقررات حضور و غیاب توسط معاون پشتیبانی پیشنهاد و براساس دستور العمل مصوب مدیر عامل تعاونی به مرحله اجراء گذارده می شود.

غیبت

ماده 13-7-کلیه مستخدمین چنانچه به دلایل ناشی از عوامل غیر قابل پیش بینی قادر به حضور در محل خدمت نبوده و غیبت نمایند ، موظف می باشند مراتب را تلفنی به سرپرست مستقیم یا مسئول در قسمت مربوطه اطلاع دهند . ضمناً مستخدمین مذکور بایستی حداکثر دو (2) روز پس از حضور در محل خدمت ، برگ درخواست مرخصی استحقاقی بدون حقوق  یا استعلاجی خود را از طریق واحد مربوطه به مدیریت امور اداری و تشکیلات ارائه نمایند.

تبصره :عدم رعایت مراتب فوق موجب اعمال تنبیهات انضباطی  مقرر در ماده (7-7) می گردد.

ماده 14-7-چنانچه مستخدم رسمی مدت یک ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود  مدیریت امور اداری و تشکیلات مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به کمیته انضباطی موضوع تبصره ماده (5-7)  منعکس خواهد نمود.

تبصره :چنانچه مستخدم مدعی باشد که به عللی خارج از حدود اختیارات خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود  یا عدم حضور خود را اطلاع دهد ،  بایستی مدارک و مستندات لازم را به کمیته انضباطی ارائه نمایند.

کمیته انضباطی در اسرع وقت مراتب را رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. چنانچه حکم مزبور حاکی از موجه بودن عذر وی باشد ، نامبرده به خدمت مراجعت نموده و مدت مذکور طبق مقررات جزو  مرخصی وی منظور خواهد گردید. ضمناً در صورت عدم وجود پست سازمانی در تاریخ بازگشت به خدمت ، آماده به خدمت محسوب گردیده و مانند مستخدم آماده به خدمت با وی رفتار خواهد شد.

فصل هشتم حفظ حقوق استخدامی مستخدمین

حالات استخدام

ماده 1-8-وضع استخدامی مستخدمین موضوع ماده (1-1) این آئین نامه و مستخدمین روزمزد تعاونی منحصراً حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد.

الف : حال اشتغال،  وضع مستخدمی  که در پست معینی انجام وظیفه می نماید.

ب:  حال مأموریت،  وضع مستخدمی که با توجه به مفاد ماده (2-8)  به طور موقت مأمور انجام وظیفه خاصی گردیده و از طرف تعاونی به شرکت های وابسته به تعاونی اعزام گردیده  یا این که مشغول گذراندن  دوره های آموزشی یا کار آموزی در داخل کشور می باشد.

پ : حال خدمت زیر پرچم، وضع مستخدمی که طبق قانون به خدمت زیر پرچم احضار گردیده است .

ت : حال مرخصی، وضع مستخـــــدمی که از مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق موضــوع ماده های( 2-5 الی 8-5 )و( 15-5 الی 16-5 ) بهره مند می گردد.

ث: حال معذوریت ،  وضع مستخدمی که در چارچوب مقررات این آئین نامه از مزایای مرخصی استعلاجی موضوع ماده( 9-5 الی 14-5)  بهره مند می گردد.

ج : حال آماده به  خدمت ، وضع مستخدمی  که در چارچوب این آئین نامه تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع پست می باشد.

تبصره :برای توضیح بیشتر به ماده (3-8 الی 10-8 ) این فصل مراجعه گردد.

ج : حال استعفاء، وضع مستخدمی که به اختیار یا اعلام کتبی قبلی انصراف خود را از ادامه همکاری با تعاونی اعلام نموده و مراتب مورد موافقت تعاونی قرار گرفته باشد.

تبصره :برای توضیح بیشتر به ماده (3-8 الی 10-8) این فصل مراجعه گردد.

چ : حال غیبت ،وضع مستخدمی که  به دلایل موجه یا غیر موجه به طور عمد یا غیر عمد در محل خدمت خود حاضر نشود.

تبصره :برای توضیح بیشتر به فصل هفتم ماده (13-7 الی 14-7) مراجعه گردد.

خ : حال تعلیق ،وضع مستخدمی که به استناد مفاد ماده (13-8) این فصل طبق حکم مقامات صلاحیت دار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضائی  یا طبق مقررات انضباطی تعاونی تا تعیین تکلیف از ادامه خدمت او جلوگیری می گردد.

د: حال انفصال موقت،  وضع مستخدمی که به استناد مفاد ماده (14-8) این فصل به عنوان یک اقدام انضباطی  یا به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری برای مدت معینی از اشتغال به خدمت محروم می گردد.

ذ: حال انفصال دائم  ، وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری اصالتاً و تبعاً برای همیشه از خدمت در تعاونی محروم گردد.

ر: حال از کار افتادگی،  وضع مستخدمی که قادر به کار کردن نبوده و از مستمری بازنشستگی قبل از موعد برخوردار می گردد.

تبصره :با توجه به این که مستخدمین تعاونی در عضویت صندوق های بازنشستگی مختلف می باشند ،  بنابراین هر مستخدم حسب مورد و منفرداً از مقررات صندوق بازنشستگی مربوط به خود تبعیت خواهد نمود.

ز: حال بازخرید، وضع مستخدمی که با توجـــــه به مندرجات ماده (16-8) این فصل و تبصره های مربوطه از طریق بازخرید سنوات خدمت ، همکاری نامبرده با تعاونی قطع گردیده است.

ژ: حال بازنشستگی ،وضع مستخدمی که طبق مقررات سنوات خدمت خود را طی نموده و از مزایای صندوق بازنشستگی مربوطه استفاده می نماید.

س : حال اخراج ،وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی کمیته انضباطی به مجازات مقرر در بند (چ) ماده (7-7 ) این آئین نامه از خدمت در تعاونی محروم شده باشد.

ماده 2-8-مأموریت مستخدمین مشمول موارد زیر خواهد بود:

تبصره یک :مأموریت مستخدم به شرکت های وابسته به تعاونی و مجری طرح ها مجاز بوده و در کلیه موارد دیگر ممنوع است .

تبصره دو :چنانچه مدت مأموریت از سه ماه تجاوز نماید ، حفظ پست سازمانی مستخدم الزامی نخواهد بود.

تبصره سه :مدیر عامل  تعاونی اختیار دارد مستخدمین رسمی را در جهت حفظ منافع تعاونی  یا بالا بردن اطلاعات و معلومات مستخدمین ، به مأموریت در شرکت های وابسته به تعاونی  اعزام نماید.

تبصره چهار :مدیر عامل تعاونی اختیار دارد در صورت درخواست شرکت های وابسته به تعاونی  با مأموریت مستخدم رسمی به شرکت های مذکور موافقت نماید. بدیهی است به جز  در موارد استثنائی پرداخت حقوق و مزایای مأموریت به عهده شرکت متقاضی خواهد بود.

تبصره پنج :حقوق و مزایای مستخدمینی که از طرف شرکت های وابسته به تعاونی مأمور خدمت در تعاونــــی می باشند ،  به جز در مواردی که بنا به تشخیص کمیسیون حقوق و دستمزد استثنائی شناخته شود، در طول مدت مأموریت براساس مقررات تعاونی محاسبه و پرداخت  خواهد شد.

تبصره شش :در سایر موارد مدیر عامل تعاونی  اختیار دارد ،  حسب درخواست شرکت ذیربط و موافقت مستخدم با رعایت شرایط زیر با مأموریت مستخدم موافقت نماید:

الف :حقوق و مزایای این گونه مستخدمین براساس تصمیم هیات مدیره  مربوطه تعیین و پرداخت گردد.

ب :مراجع قانونی شرکت های مذکور تعهد نمایند ، حقوق استخدامی متعلقه به این قبیل مأمورین را در زمینه بازخرید سنوات خدمت ، بازنشستگی ، بیمه عمر ، ذخائر مرخصی و.... به نحوی که تعاونی تعیین می کند ، پرداخت نمایند.

ماده 3-8- چنانچه به علت حذف یا فقد پست سازمانی  یا کاهش فعالیت و نهایتاً انحلال واحد مربوطه  به وجود  مستخدمی نیاز نباشد ، وضعیت خدمتی وی به حالت آماده به خدمت در خواهد آمد و در صورتی که مستخدم به تشخیص معاونت ذیربط دارای کارآئی لازم جهت انجام وظایف پست سازمانی که به او محول شده است ، نباشـــد و در پست های سازمانی دیگر نیز نتوان از ایشان بهره برداری نمود ، به خدمت وی با تصویب کمیته ای مرکب از معاونت ذیربط  و معاون پشتیبانی و با تنفیذ مدیر عامل تعاونی بلافاصله خاتمه داده شده و مطابق ماده( 16-8 ) با وی رفتار خواهد شد.

تبصره یک :تعاونی نمی تواند جز در موارد مصرح در ماده (3-8) مستخدم را از پست سازمانی وی برکنار نماید مگر آنکه بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب گرداند.

تبصره دو:مستخدمین روزمزد تعاونی از شمول ماده (3-8) مستثنی بوده و با آنان طبق موازین قانون کار رفتار خواهد شد.

تبصره سه :با مستخدمین پیمانــــــی ( باستثنای کارشناسانی که به سمت مدیر عامل ، عضو هیأت مدیره شرکت های وابسته به  تعاونی و مجری طرح ها منصوب می گردند) کلاً طبق مفاد قراردادی که با آنان منعقد گردیده است ، رفتار  خواهد شد.

ماده 4-8-چنانچه مستخدم آماده به خدمت ظرف مدت یک ماه به سمت جدید منصوب گردد، حقوق و مزایای نامبرده از تاریخی که در اختیار مدیریت امور اداری و تشکیلات قرار گرفته است به طور کامل و به میزان آخرین حقوق و مزایا و حق جذب گروه دریافتی نامبرده پرداخت خواهد گردید.

ماده 5-8- مستخدم آماده به خدمت با رعایت مفاد ماده (4-8) حداکثر به مدت دو (2) ماه در اختیار مدیریت امور اداری و تشکیلات تعاونی قرار گرفته و در طی این مدت حقوق و مزایا مربوطه براساس رقم مندرج در ذیل آخرین حکم کارگزینی به وی همچنان تعلق خواهد گرفت . این مدت قابل تمدید نبوده  و در پایان آن در صورت عدم انتصاب مستخدم به یک پست سازمانی دیگر سنوات خدمت وی طبق مفاد آئین نامه بازخرید خواهد شد.

تبصره :در صورتی که در طول دو ماه اشاره شده در این ماده ، تعدیل حقوق در تعاونی انجام شود، حکم جدید براساس تعدیلات و اصلاحات فوق الاشاره  صادر شده و سپس مبنای بازخریدی قرار خواهد گرفت .

ماده 6-8- تعاونی می تواند تا زمانی که مستخدم آماده به خدمت در اختیار دارد ،  برای تصدی پست هائی که جدیداً ایجاد  می شود یا بدون متصدی می باشد،  از مستخدمین مزبور استفاده نماید.

تبصره یک :استفاده از خدمات مستخدم آماده به خدمت در پست هائی که جدیداً ایجاد گردیده  یا بدون متصدی است ، مشروط به رعایت مراتب ذیل می باشد:

-تحصیلات ، تخصص و تجربه مستخدم با شرایط احراز پست جدید هماهنگی داشته باشد.

-مستخدم مزبور کارآئی لازم را در مشاغلی که قبلاً عهده دار بوده است ابراز کرده باشد.

تبصره دو :با توجه به این که در دوران آماده به خدمت کسور بازنشستگی کماکان پرداخت می گردد ، مدت مذکور جز و سابقه خدمت مستخدم محسوب می شود.

ماده 7-8- در صورت انتصاب مجدد مستخدم آماده به خدمت ، در فاصله  مدت مذکور در ماده (5-8) ، نامبرده مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده (15) روز از تاریخ ابلاغ حکم رسمی در محل خدمت جدید خود حاضر شود . بدیهی است در صورت استنکاف از قبول حکم دستمزد تعیین شده از تاریخ ابلاغ حکم قطع گردیده و با تصویب مدیر عامل تعاونی به خدمت وی در تعاونی خاتمه داده خواهد شد.

ماده 8-8-تعاونی می تواند بنا به تقاضای مستخدم آماده به خدمت ، سابقه خدمت او را طبق این آئین نامه بازخرید نموده و مستخدم مزبور را از خدمت تعاونی معاف نماید.

ماده 9-8- در صورت اشتغال مستخدم آماده به خدمت در شرکت های وابسته به  تعاونی ، دستمزد تعیین شده برای مستخدم بشرح ماده (5-8) از  زمان اشتغال قطع گردیده و نسبت به مشخص نمودن حالت استخدامی نامبرده (مأموریت  یا انتقال ) اقدام خواهد شد.

ماده 10-8- تماس مستمر مستخدم آماده به خدمت تعاونی فقط در یک ماه الزامی بوده و از آن پس تا پایان مدت آماده به خدمت تماس کتبی مستخدم تعاونی هر پانزده  (15) روز یک بار کافی خواهد بود.

ماده 11-8- مستخدم می تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت در تعاونی استعفا نماید. بدیهی است در هیچ مورد استعفای مستخدم تا زمانی که به موجب حکم رسمی تعاونی با آن موافقت نگردیده است ، رافع تعهدات وی در برابر تعاونی نخواهد بود.

تبصره یک :تعاونی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعفاء ، رد یا قبول آن را کتباً به مستخدم اعلام نماید ، در غیر این صورت این امر در حکم عدم قبول استعفاء تلقی خواهد شد.

تبصره دو :چنانچه در قرارداد منعقده با مستخدمین پیمانی شرایط خاص پیش بینی نگردیده باشد ، مستخدمین مذکور نیز مشمول ماده (11-8) و تبصره شماره یک خواهند بود.

تبصره سه :کارشناسانی که به سمت های مدیر عامل ، عضو هیأت مدیره شرکت های وابسته به تعاونـــی یا مجری طرح ها منصـــــــوب گردیده اند ،  علاوه بر اینکه مشمول مفاد ماده (11-8) و تبصره های  یک و دو آن می باشند، از ضوابط و مقررات قانون تجارت نیز تبعیت خواهند نمود.

ماده 12-8- در موقع تسویه حساب با مستخدم مستعفی ، مرخصی استحقاقی ذخیره شده نامبرده طبق مفاد تبصره دو ماده (4-5) محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

تبصره :تعاونی می تواند در صورت رضایت از خدمات مستخدمین مستعفی ، حسب سابقه خدمت مورد قبول نامبردگان تا حداکثر یک ماه ، بالاترین حقوق و مزایای دریافتی در تعاونی را به منظور قدردانی از خدمات مستخدمین مذکور به نامبردگان پرداخت نماید.

ماده 13-8- چنانچه مستخدمی متهم به ارتکاب جرم گردیده باشد، در طول مدتی که پرونده وی از طرف مقامات قضائی یا طبق مقررات انضباطــــــی تعاونی در دست بررسی می باشد،  وضعیت استخدامی نامبرده به حالت تعلیق در می آید.

تبصره یک :در تأمین حمایت از خانواده مستخدمینی که حالت استخدامی آنان بعلت انتساب اتهام به ارتکاب جرم در طول رسیدگی قضائی به صورت تعلیق در آید ، در طول مدت مذکور ، میزان پرداخت به آنها  حقوق و مزایا و حق جذب گروه خواهد بود.

تبصره دو: چنانچه رای به بیگناهی مستخدم صادر گردد ، حقوق و مزایای کامل نامبرده محاسبه و برای طول مدت تعلیق پرداخت می گردد. بدیهی است مدت مذکور جزء سابقه خدمت مستخدم نیز منظور خواهد شد.

ماده 14-8-چنانچه مجازات مستخدمی با توجه به مندرجات بند (ت) ماده (7-7) فصل هفتم آئین نامه  یا به موجب حکم قطعی دادگاه انفصال موقت با قید دوره زمانی تعیین شده باشد با در نظـــر گرفتن کلیه جوانب ، مستخدم به طور موقت از خدمت در تعاون منفصل می گردد.

تبصره یک :در طول مدت انفصال از خدمت هیچ گونه وجهی جهت حقوق و مزایا به مستخدم پرداخت نگردیده و طول مدت مذکور نیز جزء سابقه خدمت وی منظور نخواهد شد.

ماده 15-8- چنانچه مستخدم با توجه به مندرجات بند های (ج و چ) ماده( 7-7) فصل هفتم آئین نامه یا به موجب حکم قطعی دادگاه بازخرید یا اخراج از خدمت تلقی شده باشد ، با در نظر گرفتن کلیه جوانب و مفاد این فصل آئین نامه  ، مستخدم  برای همیشه از خدمت در تعاونی محروم می گردد.

تبصره یک :چنانچه مستخدم فوق الذکر مرخصی استحقاقی ذخیره شده داشته باشد ،  حقوق ایام مذکور طبق مفاد تبصره (2) ماده (4-5 ) حداکثر بر مبنای شصت (60) روز کاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره دو :در جهت حفظ کیان خانواده در صورت ثبوت اتهام و صدور حکم مرجع صالحه مبنی بر مجرمیت متهم ، بازخرید سنوات خدمت قابل قبول در تعاونی تا زمان صدور حکم  تعلیق بنا به پیشنهاد کمیته انضباطی و موافقت مدیر عامل تعاونی محاسبه و به خانواده وی پرداخت می شود.

ماده 16-8- هرگاه تعاونی به دلیل عدم نیاز ناشی از حذف پست ، انحلال واحد مربوطه ، انحلال قطعی تعاونی  یا بنا به تقاضای مستخدم یا اجرای بندهای (ج و چ) ماده (7-7) به خدمت وی خاتمه دهد ، موظف است سوابق خدمتی وی در تعاونی که با توجه به مقررات این آئین نامه ملاک گروه پایه قرار گرفته است را بازخرید نماید.مبنای مقرر در انجام باز خرید سنوات خدمت مستخدم بالاترین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در ذیل حکم کارگزینی متعلقه می باشد.

تبصره یک : ضوابط و مقررات نحوه بازخرید سنوات خدمت قابل قبول مستخدم توسط معاون پشتیبانی پیشنهاد و براساس دستور العمل مصوب مدیر عامل تعاونی به مرحله اجراء گذارده می شود.

تبصره دو:چنانچه بازخرید سنوات خدمت مستخدم ناشی از اقدام انضباطی مندرج در بند «ج» ماده (7-7) فصل هفتم  این آئین نامه باشد، مبلغ بازخریدی بنا به پیشنهاد کمیته انضباطی و موافقت مدیر عامل تعاونی تعیین خواهد گردید.

ماده 17-8- مستخدمین تعاونی از نظر مقررات بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی متبوعه خود می باشند .

تبصره یک :چنانچه نحوه خدمتی مستخدمین در طول ایام خدمت رضایت بخش باشد ، تعاونی می تواند به هنگام بازنشستگی یا از کار افتادگی ، حسب پیشنهاد معاون پشتیبانی و موافقت مدیر عامل تعاونی ، به نسبت هر سال سابقه خدمت قابل قبول معادل یک ماه و حداکثر تا دو ماه آخرین حقوق و فوق العاده های پرداختی ( مندرج در ذیل حکم کارگزینی) را بعنوان پاداش حسن خدمت به آنان پرداخت نماید.

تبصره دو :مبنای مقرر در تبصره یک ، بالاترین حقوق و مزایای دریافتی مندرج در ذیل حکم کارگزینی متعلقه است که در مورد مستخدمین موضوع ماده (18-8) نیز اعمال می گردد.

 

 فوت، شهادت ، معلولیت ، اسارت و مفقود الاثر شدن

ماده 18-8-چنانچه مستخدمـــی قبل از رسیدن موعد بازنشستگی فوت نماید ، تعاونی می تواند بازاء هر سال خدمت قابل قبول مستخدم ، با در نظر گرفتن سنوات خدمت وی در تعاونـــــــــی و تعداد عائله تحت تکفل او ، یک ماه  و حداکثر تا دو ماه بالاترین حقوق و فوق العاده های دریافتی مندرج در ذیل حکم کارگزینی وی را بنا به پیشنهاد معاون پشتیبانی و موافقت مدیر عامل تعاونی  به وارث قانونی وی پرداخت نماید.

ماده 19-8- چنانچه مستخدم مذکور در ماده (18-8) به سبب انجام وظیفه فوت نماید ، پس از تأیید کمیسیون پزشکی و  تصویب هیأت مدیره و برقراری مستمری که حسب مورد از سوی صندوق بازنشستگی مربوطه صورت می گیرد ،  اقدامات ذیل نیز انجام خواهد گرفت :

الف:مابه التفاوت آخرین حقوق و مزایا و حق جذب گروه مستخدم متوفی ( با اعمال ترفیعات قانونی ) قبل از فوت با آخرین حقوق وظیفه تعیین شده توسط صندوق بازنشستگی مربوط از محل اعتبارات تعاونـــی  به خانواده وی تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی (30 سال ) پرداخت خواهد  شد.

ب:در مورد مشمولین قانون کار با در نظر گرفتن تبصره ماده (1-3) آئین نامه استخدامی مقررات بند (الف) فوق  اعمال خواهد شد.

ج :سایر مزایائی که وراث مستخدم متوفی می توانند بهره مند شوند عبارت است از  کمک های غیر نقدی به میزانی که مدیر عامل تعاونی تعیین می کند ، کمک های بهداشتی فصل پنجم آئین نامه استخدامی ، پاداش پایان خدمت موضوع ماده (18-8) آئین نامه استخدامی ، کمک هزینه تحصیلی موضوع ماده (15-4) آئین نامه استخدامی و عیدی مطابق مصوبات دولت.

تبصره یک :وراث قانونی مشمول این مقررات عبارتند از فرزندان ، زوج و زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند ، همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده اند با دارا بودن شرایط زیر :

الف:فرزندان و نوادگان ذکور از بیست (20) سال کمتر داشته باشند ، مگر اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت نیز حقوق آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد.

ب:فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر و شغل .

پ :مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر

ت:عیال دائمی متوفی

ث:شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفای خود بوده باشد.

ج :فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که قادر به انجام کار نباشند مادام العمر .

ماده 20-8-چنانچه مستخدمی بنا به تشخیص بنیاد شهید به درجه رفیع شهادت نایل گردد ، در قدردانی از خدمات ارزنده ایشان و به منظور حمایت از خانواده وی  ، پس از برقراری مستمری حقوق و مزایای نامبرده در مواعد قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته و مابه التفاوت آن با مستمری تعیین شده حداکثر به مدت ده سال از تاریخ شهادت به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره یک :سایر مزایائی که در قوانین حاکم بر حمایت از شهد ا می باشد ، در مورد افراد فوق الذکر جداگانه اعمال می شود.

تبصره دو :میزان بازخرید یا پاداش سنوات خدمت قابل قبول مشمولین این ماده ، حداکثر معادل دو ماه بالاترین حقوق و مزایا و حق جذب گروه ایشان می باشد که به ورثه وی پرداخت خواهد گردید.

ماده 21-8- چنانچه مستخدمی در حادثه ای حین انجام وظیفه معمول ،  یا بنا به تشخیص بنیاد جانبازان به درجه رفیع جانبازی نایل گردد، اقدامات ذیل صورت خواهد گرفت :

الف :با ایجاد زمینه مساعد از خدمات ایشان در تعاونی استفاده خواهد شد .

ب :در صورت عدم توانائی جانباز به ادامه خدمت در تعاونی بازاء هر سال خدمت قابل قبول نامبرده در تعاونی حداکثر معادل دو ماه بالاترین حقوق و مزایا و حق جذب گروه به عنوان بازخرید  یا پاداش سنوات خدمت ، حسب مورد به نامبرده پرداخت  خواهد گردید.

پ :چنانچه نامبرده بعلت از کارافتادگی از مستمری استفاده نماید ، مابه التفاوت میزان مستمری و آخرین حقوق و مزایا و حق جذب گروه وی ( با اعمال ترفیعات قانونی ) حداکثر به مدت ده سال از تاریخ برقراری مستمری ، توسط صندوق حمایتی وی از طرف تعاونی قابل پرداخت می باشد.

ج :سایر مزایائی که در قوانین حاکم بر حمایت از جانبازان می باشد در مورد افراد فوق الذکر جداگانه اعمال می شود.

ماده 22-8- با مستخدمین جانباز که به تشخیص بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی از کار افتاده شناخته شوند،  با پیش بینی پست سازمانی ستاره دار همطراز شغل قبلی بدون الزام به حضور در محل کار ،  برابر مستخدم شاغل رفتار خواهد شد و در این مدت از حقوق و مزایای ثابت ، فوق العاده جذب ، حق مسکن با احتساب ضرایب مربوط استفاده خواهند کرد و این اقدام تا زمانی که براساس مقررات بازنشستگی ذیربط با سنوات مقرر ( حداکثر تا 30 سال ) بازنشسته شوند ، ادامه دارد و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری بهره مند خواهند شد.

تبصره یک :حفظ پست ستاره دار تا زمان بازنشستگی می باشد.

تبصره دو :سایر مزایائی که در زمان اجرای این ماده تا هنگام باز نشستگی قابل پرداخت می باشد عبارت است از:

1.                کمک های غیر نقدی به میزانی که مدیر عامل تعاونی تعیین می کند.

2.                کمک های بهداشتی فصل پنجم آئین نامه استخدامی .

3.                پاداش و عیدی پایان سال برابر مصوبات مربوط.

4.                کمک هزینه تحصیلی موضوع ماده(15-4) آئین نامه استخدامی .

ماده 23-8-در صورتی که هر یک از مستخدمین مشمول این آئین نامه در دفاع از مکتب و میهن اسلامی اسیر یا مفقود الاثر شود ، بالاترین حقوق و مزایا و حق جذب گروه نامبرده ( با اعمال ترفیعات قانونی ) تا زمان تعیین تکلیف قطعی مستخدم به خانواده یا بازماندگان وی پرداخت خواهد شد.

ماده 24-8- بازماندگان یا وراث قانونی مشمولین ماده (20-8 و 23-8 ) عبارتند از همسر ،  فرزندان ، پدر و مادر یا هریک از وابستگان مستخدم که کفالت و تحت قیمومیت ایشان براساس اسناد مثبته احراز شده باشد.

ماده 25-8-مستخدمی که سنوات خدمت خود را براساس صندوق تأمین آتیه ای که کسور پردازی در آن صندوق را  طی نموده باشد ، تعاونی مکلف است وفق مقررات  هر کدام از صندوق های ذیربط ، تمهیدات و شرایط نیل به بهره مندی از مزایای صندوق بازنشستگی وی را فراهم کند.