اساسنامه

اساسنامه شرکت تعاونی کار آفرینان همکار امین

شماره ثبت :  391130 شناسه ملی 10320417919

فصل اول

ماده1-نام

 شركت تعاوني کارآفرینان همکار امین و نوع آن توزیعی - تولیدی است كه در اين اساسنامه به اختصار، ‹‹تعاوني›› ناميده مي شود.

ماده2-اهداف تعاوني

1-      ترويج و تحكيم مشاركت ، همكاري و تعاون عمومي.

2-      تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي.

3-      ایجاد شرایط و زمینه های فعالیت برای کلیه اعضاء و کارآفرینی برای وابستگان ایشان.

4-   تامین نیازهای حرفه ای، رفاهی، اعتباری، آموزشی، مصرفی، درمانی، مالی، مشاوره ای، فرهنگی، تفریحی، ورزشی، حقوقی، اشتغال، مسکن شخصی و خانوادگی اعضاء.

5-   ارتقاء سطح کیفیت زندگی و تامین منافع اعضاء از طریق مشارکت در فعالیت های اقتصادی، خدماتی، گردشگری، فرهنگی و تولیدی.

6-      بهره گیری از تجربیات و دانش حرفه ای اعضاء برای توسعه نظم و امنیت کشور.

7-    تلاش برای تحقق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده3-موضوع فعاليت

1-  ارائه خدمات اداری، فرهنگی، تفریحی،  مالی، رفاهی، کاریابی،کارآفرینی، مشاوره ای، مدیریتی، حمایتی و پشتیبانی از اعضاء تعاونی و تشکل های اقتصادی و اجتماعی آنان و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

2-    اخذ نمایندگی از شرکت های مختلف اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی به صورت داخلی و خارجی؛

3-  اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر.

4-    اخذ كمك و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت، اشخاص حقيقي يا حقوقي.

5-    توديع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و كوتاه مدت در بانك ها يا صندوق تعاون.

6-     مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاوني ها.

7-    سرمايه گذاري و خريد سهام اتحاديه تعاوني مربوطه يا ساير شركت ها و مؤسسات عمومي، تعاوني يا خصوصي.

8-    مشاركت دادن اعضاء، خصوصاً مديران تعاوني در دوره هاي آموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح توليد و خدمات.

9-  سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه فعالیت های اقتصادی، بازرگانی ، خدماتی و ساخت و ساز و احداث و اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی ، تولیدی ، صنعتی ، انرژی، خدماتی، بهداشتی، ورزشی، تفریحی، رفاهی، مسکن ، جاده ای، معابر و هم چنین اداره امور کلیه موارد فوق .

10-سرمایه گذاری و قبول سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی، بانکی، اعتباری، بیمه ای، صنعتی ، معدنی وکشاورزی.

11-سرمایه گذاری و احداث بازارها و نمایشگاه ها در داخل و خارج از کشور به منظور عرضه و فروش محصولات تولیدی ، کشاورزی، صنعتی، معدنی و ...

12-   سرمایه گذاری و احداث و اداره واحدهای آموزش عمومی، تخصصی و ...

13-   واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی.

14-   مشارکت و همکاری با دستگاه های دولتی و عمومی کشور در راستای ارائه خدمات انتظامی و امنیتی .

تبصره-درصورتي كه براي انجام هريك از فعاليت هاي موضوع تعاوني، نياز به اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح قانوني باشد، تعاوني مكلف به اخذ آن است.

ماده4-حوزه عمليات تعاوني

 حوزه عمليات تعاونيفرا استانی (سراسرکشور) می باشد.

ماده5-مدت تعاوني

مدت تعاوني از تاريخ ثبت به مدت نا محدود است.

ماده6-مركز اصلي عمليات تعاوني

مرکز اصلی عملیات تعاونی(دفتر مرکزی ) ، تهران –میدان ونک–خیابان گاندی جنوبی–خیابان هفدهم–پلاک 12با کد پستی 1517884311است .

هیأت مديره مي تواند اقدام به  ايجاد شعب و دفاتر نمايندگي در ساير نقاط داخل و خارج كشور نموده يا عندالاقتضاء در مورد تغيير آن اقدام كند؛ دراين صورت مي بايست موضوع ازطریق اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان تهرانبه مرجع ثبت تعاوني اعلام تا نسبت به ثبت آگهي آن در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اقدام گردد.

ماده7-سرمايه اوليه تعاوني

سرمايه اوليه تعاوني، مبلغ یک صدو پنجاه میلیون( 150/000/000) ريال‌است‌كه‌ به پانصد ( 500) سهم سیصد هزار ( 300/000) ريالي منقسم گرديده است، مبلغ پنجاه و دومیلیون و پانصد هزار (52/500/000) ريال آن نقداً توسط اعضاء‌ پرداخت و مبلغ نود و هفت میلیون و پانصد هزار (97/500/000) ريال آن توسط اعضاء تأمين ‌و در تعهد آن ها مي باشد.

ماده8-هريك از اعضاي تعاوني بايد حداقل معادل يك‌ سوم مبلغ اسمي سهامي را كه خريداري نموده، در موقع تأسيس تعاوني پرداخت كند.

تبصره-اعضاء مكلفند ظرف مدتي كه مجمع عمومي عادي تعيين مي كند و از دو سال تجاوز نخواهد كرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأديه نمايند.

ماده9- سهم اعضاء در تامین سرمایه تعاونیبرابر است مگر اين كه مجمع عمومي عادي تصويب نمايد كه بعضي از اعضاء سهم بيشتري خریداری نمايند؛ در هر حال حداكثر سهم خریداری هر عضو از پانزده درصد (15%) کل سهام نباید تجاوز كند.

ماده10-سهام تعاوني با نام و غير قابل تقسيم است و انتقال آن به اعضا يا متقاضيان عضويت "واجد شرايط" جديد با موافقت هیأت مديره و با رعايت سقف موضوع ماده( 9 )مجاز مي باشد.

ماده11-تعاوني ظرف مدت يك سال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه ،حسب مورد به هريك از اعضاء به ميزان سهامي كه خريداري كرده اند ورقه سهام صادر و تحويل خواهد نمود.

تبصره1-ورقه سهم بايد متحدالشكل، چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي هر سهم و تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است در آن درج و به امضاي مديرعامل و يك نفر از اعضاي هیأت مديره كه داراي امضاي مجاز است برسد؛ مادام كه اوراق سهام صادر نشده تعاوني بايد به اعضاء گواهي نامه موقت سهم كه معرف تعداد، مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است، تحويل نمايد.

تبصره2-نام و نشاني و تعداد سهم هريك از اعضاء و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاوني به ثبت برسد. هر نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق به عمل آید ،از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

فصل دوم- مقررات مربوط به عضويت

ماده12-عضويت در تعاوني براي كليه واجدين شرايط زیر اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي كه نياز به خدمات تعاوني داشته باشند، آزاد است.

   الف-شرايط عمومي

1-      تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2-      عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

3-      عدم عضويت هم زمان در تعاوني مشابه.

4-      درخواست‌ كتبي‌عضويت‌ و‌ تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل پنج (5) سهم از سهام تعاوني.

ب شرایط اختصاصی:

      داشتن یکی از شرایط زیر :

1-      عضویت در کانون بازنشستگان ناجا .

2-      وابستگان درجه یک بازنشستگان ناجا ( پدر ، مادر، همسر و فرزند ) .

3-      دارندگان حداقل بیست سال سابقه خدمت درناجا ( اعم از شاغل ، انتقالی و ...)و وابستگان درجه یک ایشان. 

4-      تشکل های اقتصادی که در هر حال بیش از نود درصد (90%) سهام آن متعلق به بازنشستگان ناجا می باشد.

تبصره-احراز شرايط عضويت هر متقاضي به عهده هيأت مديره است، ضمن این که هيچ گونه تبعيض يا محدوديتي براي عضویت نباید وجود داشته باشد، مگر به سبب عدم كفايت امكانات و ظرفيت تعاوني. هيأت مديره مكلف است در مواردي كه متقاضيان فاقد هر يك از شرايط مذكور باشند، درخواست عضويت آنها را رد كند.

ماده13-مسئوليت مالي اعضاء در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد ، مگر آن كه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

تبصره-مسئوليت دستگاه هاي عمومي تأمين كننده سرمايه تعاوني(موضوع ماده17 قانون) به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشد ، مگر در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

ماده14-كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسئوليت هايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌اند، عمل‌كنند.

ماده15-تعاوني مي تواند توسط هيأت مديره طلب خود را از عضو با اخطار كتبي مطالبه نمايد و درصورت وصول نشدن و سپري شدن سی(30)روز از تاريخ اخطارنامه، از كل مطالبات وي از تعاوني و در صورت عدم تكافو از بهاي سهام وي برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور كفايت نكند ،  تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد كرد.

ماده16-خروج عضو از تعاوني، اختياري است و نمي توان آن را منع كرد.

تبصره 1-در صورتي كه خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران آن است.

تبصره 2-در تعاونی های تولیدی هیأت مدیره موظف است قبلاً اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آن ها اعلام نماید. در این صورت این گونه اعضاء (اعضای متخصص) حداقل شش ( 6 )ماه قبل از استعفاء از عضویت باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اطلاع دهند.

ماده17-در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود :

1-   از دست دادن هر يك از شرايط عمومي یا اختصاصی عضويت مقرر در اين اساسنامه، به استناد گزارش مكتوب مراجع ذي ربط.

2-  عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني ، پس از دو اخطار كتبي توسط هيأت مديره به فاصله پانزده روز و گذشتن پانزده روز از تاريخ اخطار دوم.

3-  ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاونی شود و وي نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند يا با تعاونی رقابتي ناسالم نمايد.

تبصره-تشخيص موارد فوق بنا به ‌پيشنهاد هر یک از اعضای هيأت مديره يا بازرس و تصويب مجمع عمومي‌ عادي‌ خواهد ‌بود.

ماده18-درصورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی براساس ارزش اسمی محاسبه و پس از منظور نمودن ساير مطالبات وي، به ديون تعاوني تبديل مي شود و پس از كسر بدهي وي به تعاوني، به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد.

تبصره-درصورتي كه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد، چنان چه  عين، قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيأت مديره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاوني نگردد ،  آن قسمت از اموال تسليم ورثه مي شود.

ماده19- درصورت فوت عضو، ورثه وي كه واجد شرايط عضويت با رعايت تبصره ماده12 اين اساسنامه باشند، عضو شناخته مي‌شوند و در صورت تعدد، بايستي مابه‌التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد سهم خود را به تعاوني به پردازند؛ اما اگر كتباً اعلام نمايند كه مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا هيچ كدام واجد شرايط نباشند، عضويت لغو مي گردد.

تبصره-اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هیأت مديره عضو تعاوني شناخته مي شوند.

فصل سوم-  اركان تعاوني

ماده20-اركان تعاوني عبارت است از:

1.      مجمع عمومي .                  

2.      هیأت مديره .

3.      بازرس .

1-  مجمع عمومي

ماده21-  مجامع عمومي تعاوني به دو صورت مجمع عمومی عادی وفوق العاده تشكيل می گردد. چگونگي تشكيل مجمع عمومي و ساير مقررات مربوطه مطابق آيين نامه تشكيل مجامع عمومي موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني خواهد بود.

تبصره-دعوت از مجامع عمومی واعلام تصمیمات به اعضاء ، به یکی از روش های: درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار ، پست سفارشی،پست الکترونیکی و ارسال پیامک صورت می گیرد.

2- هیأت مديره

ماده22-اداره امور تعاونی بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند .

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضاء علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با رای حداقل دو سوم اعضاء حاضر در مجمع عمومی بلامانع است .

تبصره 1-هیأت‌مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت ‌مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره 2-اعضای هیأت‌مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی عادی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت‌مدیره از محل دیگری حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می‌کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت ‌مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.

تبصره3- در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعيت يا غيبت غير موجه مكرر هر يك از اعضاي اصلي هيأت مديره، يكي از اعضاء علي‌البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر جانشین وي در هيأت مديره می شود. غيبت غير موجه مكرر به مواردي اطلاق مي‌شود كه عضو، علي رغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلي يا عذرموجه، حداقل در چهار جلسه متوالي يا هشت جلسه غير متوالي طي يك سال، در جلسات هيأت مديره حاضر نشود.

تبصره4-در صورت استعفاي دسته جمعي و قبولي آن توسط مجمع عمومي فوق‌العاده، مجمع عمومي عادي بنا به دعوت هيأت مديره مستعفي يا وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عزل اعضاء هیات مدیره، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی براي انتخاب هيأت مديره جديد ، تشكيل خواهد شد.

تبصره5-در مواردي كه هيأت مديره از اكثريت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيأت مديره، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اختيار داده مي‌شود كه به منظور اداره امور جاري تعاوني، براي جانشيني اشخاصي كه به یکی از دلایل فوق در جلسات هيأت مديره شركت نمي‌كنند از ميان اعضاي تعاوني، تعداد لازم را موقتاً حداكثر براي مدت پنج ماه منصوب نماید.

ماده23- پس از انقضاي مدت مأموريت هیأت مديره در صورتي كه هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد ،  هیأت مديره موجود تا انتخاب و قبولي هیأت مديره جديد ، كماكان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امور تعاوني را بر عهده خواهد داشت.

ماده24-هيأت مديره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، براي اداره امور و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيأت مديره، فرد واجد شرايطي را از بين اعضايتعاوني يا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عملکرد و تعيين حدود اختيارات، وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وي بر عهده هيأت مديره مي‌باشد و انتخاب مجدد مديرعامل بلامانع است.

ماده25 جلسات هیأت مديره  هر دو هفته يك بار در موعد و محل معینی که قبلا به تصویب هیات مدیره رسیده با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هیأت مديره تشكيل و رسميت مي‌يابد و براي اتخاذ تصميم ، رأي اكثريت اعضا حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هیأت مديره در دفتري به نام دفتر صورت جلسات هیأت مديره ثبت مي‌گردد و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد.

تبصره جلسه فوق‌العاده هیأت مديره با دعوت كتبي رئيس يا نائب رئيس هیأت مديره يا مدير عامل و در صورت عدم دعوت كتبي آنان با دعوت كتبي اكثريت اعضاي هیأت مديره تشكيل مي‌گردد.

ماده26 هیأت مديره جز در مواردي كه به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آن ها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده، در ساير موارد و براي تحقق اهداف، موضوع و عمليات تعاوني با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و رعايت صرفه و صلاح تعاوني و اعضا ء داراي اختيارات لازم جهت اداره امور تعاوني بوده و منجمله عهده‌دار وظايف زیر است:

1-    دعوت مجمع عمومي (عادي ، فوق‌العاده).

2-    اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط.

3-  نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات ، وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وی .

4-  قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا ء به يكديگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دريافت استعفاي هر يك از اعضاي هیأت مديره.

5-  نظارت بر مخارج جاري تعاونی و رسيدگي به حساب ها و ارائه به بازرس و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه به مجمع عمومي عادی.

6-     تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه‌ها و بودجه و ساير پيشنهادها و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

7-    تهيه و تنظيم آئین نامه ها و دستورالعمل هاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي عادی  براي تصويب.

8-  پیشنهاد دستورالعمل تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایا ، حق جلسه وپاداش اعضاء هیات مدیره و موارد استثنا ، برای تائید به مجمع عمومی عادی.

9-    تعيين نماينده يا وكيل در دادگاه ها و مراجع قانوني و ساير سازمان ها با حق توكيل به غير.

10-تعيين نماينده از بين اعضاء تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركت ها و اتحاديه‌هاي تعاونی كه تعاوني در آن ها مشاركت دارد.

11-تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يك يا دو نفر از اعضاي هیأت مديره به اتفاق مديرعامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.

12- انجام ساير وظايف و تكاليفي كه به موجب اين اساسنامه مستقيماً يا به اعتبار تصدي اداره امور تعاوني بر عهده هیأت مديره گذارده شده است.

ماده27 هیأت مديره نماينده قانوني تعاوني است و مي تواند مستقيماً يا با وكالت با حق توكيل، اين نمايندگي را در دادگاه ها و مراجع قانوني و ساير سازمان ها اعمال كند. مسئوليت هیأت مديره در مقابل تعاوني مسئوليت وكيل است در مقابل موكل.

ماده28 معاملات تعاوني با هر يك از اعضا هیأت مديره، مديرعامل، بازرس تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به تصويب مجمع عمومي عادي تعاوني مي رسد.

ماده29 هیأت مديره وظایف خود را به صورت جمعي انجام مي دهد و هيچ يك از اعضا هیأت مديره حق ندارد از اختيارات هيأت، منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هیأت مديره داشته باشد. هیأت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مديرعامل تفويض كند.

ماده30 تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هیأت مديره سابق به هیأت مديره بعدي بايد بلافاصله بعد از تاريخ قبولي سمت هیأت مديره و تائيد صحت انتخابات توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صورت گيرد و كليه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب ها و موجودي هاي تعاوني به هیأت مديره جديد تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شركت ها ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.

تبصره-  شروع تصدي مشروط به اين است كه درصورت عدم "فوت یا قبول استعفاء یا برکناری" هیأت مدیره قبلی، مدت مأموریت آن ها، خاتمه يافته باشد. بعد از قانوني شدن شروع تصدي، تا زماني كه ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هیأت مديره جديد مي‌تواند اختيارات محدودي را به هیأت مديره قبلي تفويض كند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هیأت مديره جديد باشد.

ماده31 مراتب نقل و انتقال بايد در صورت مجلسي منعكس و به امضاي اكثريت اعضاي هیأت مديره سابق و اعضاي هیأت مديره جديد و بازرس شركت برسد. صورت مجلس مذكور بايد جزو اسناد شركت نگهداري شود.

تبصره در صورتي كه اعضاي هیأت مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غير مجاز در اموال غير و خيانت در امانت تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.

ماده32 استعفاي هر يك از اعضاي هیأت مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن، رافع مسئوليت نسبت به وظايفی که به وی محول شده است، نخواهد بود .

ماده33 هيچ يك از اعضاي هیأت مديره يا بازرس يا مديرعامل تعاوني نمي‌توانند سمت بازرس يا مديريت عامل يا عضويت هیأت مديره شركت تعاوني ديگري را با موضوع و فعاليت مشابه قبول كند.

ماده34 نخستين هیأت مديره تعاوني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي براي ثبت در مراجع ذي صلاحيت اقدام كند .

ماده35-اعضاء هيأت ‌مديره، بازرس و مدیر عامل تعاونی بايد واجد شرايط زير باشند:

الف-شرائط عمومی

1ـ ايمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ، شرط وثاقت و امانت )

۲ـ نداشتن منع قانوني و محجور نبودن

3ـ عدم عضويت در گروه هاي محارب و عدم ارتکاب جرائم عليه امنيت کشور و عدم محکوميت به جعل اسناد

4ـ عدم سابقه محکوميت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشکستگي به تقصير

ب-شرائط اختصاصی

1-داشتن حداقل  مدرک تحصیلی کارشناسی

2-دارا بودن تجربه ، مهارت و اطلاعات لازم

3 بازرس

ماده36 مجمع عمومي عادي یک نفر از اشخاص حقيقي يا حقوقي را براي مدت يك سال مالي به عنوان بازرس اصلی انتخاب مي كند، انتخاب مجدد وی بلامانع است. مجمع هم زمان نیز یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می کند.

تبصره1 در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني يا استعفاي بازرس اصلي، هیأت مديره مكلف است ظرف مدت ده روز بازرس علي‌البدل را به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت دعوت  نمايد .

تبصره2 حق‌الزحمه و پاداش بازرس با تصويب مجمع عمومي عادی تعيين مي گردد .

تبصره3 تا زماني كه بازرس جديد انتخاب و قبولي سمت نكرده‌، بازرس قبلي كماكان مسئوليت بازرس را به عهده دارد .

ماده37 وظايف بازرس تعاوني به شرح زير است :

1-  نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه .

2-  رسيدگي به حساب ها، دفاتر، اسناد و صورت هاي مالي از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد سود و زیان ، بودجه پیشنهادی و گزارش های هیأت مدیره به مجمع عمومی ، شخصاً يا در صورت لزوم با استفاده از كارشناس كه در اين صورت پرداخت هزينه كارشناس با تصويب مجمع عمومي عادی       برعهده تعاوني خواهد بود .

3-    رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذي ربط .

4-    تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هیأت مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص.

5-  نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارش هاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي عادی تعاوني و مراجع ذيربط .

تبصره1 بازرس یا بازرسان موظف‌اند گزارش جامعي راجع به وضع تعاوني به مجمع عمومي عادي تسليم كنند. گزارش بازرس یا بازرسان بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز تعاوني آماده باشد. در صورتی که شرکت تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند،درصورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل درگزارش قید خواهد شد .

تبصره2 بازرس حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي‌تواند بدون حق راي در جلسات هیأت مديره شركت كند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارد.

ماده38 در صورتي كه بازرس تشخيص دهد كه هیأت مديره يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفاتي گردیده است و به تذكرها ترتيب اثر نمي‌دهد، مكلف است از هیأت مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده براي رسيدگي به گزارش خود را بنمايد.

ماده39 بازرس نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شود طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول است.

فصل چهارم : مقررات مالي

ماده40 ابتداي سال مالي تعاوني اول فروردین ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود، به استثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان اسفند ماه است.

ماده41 هیأت مديره موظف است نسخه‌اي از گزارش ها، صورت هاي مالي تا پايان دوره از قبيل ترازنامه و حساب هاي عملكرد و سود و زيان، پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداكثر تا سی روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي به بازرس تسليم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه يك بار تراز آزمايشي حساب هاي تعاوني را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماهه تعاوني تهيه و در اختيار بازرس قرار دهد و نسخه‌اي از آن ها را نيز به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، ارسال دارد.

ماده42 هريك از اعضاء در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني، می تواند گزارش يا شكايت خود را به بازرس اعلام نمايد و در صورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن بر شكايت، با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مكاتبه كند. هیأت مديره مكلف به اجراي نظر وزارت مزبور كه به طور كتبي و رسمي ابلاغ مي شود، خواهد بود. مديران تعاوني موظفند با كارشناسان، حسابرس يا حسابرسان منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، همكاري نمايند و كليه اسناد و مدارك مورد نياز را در اختيارشان قرار دهند.

ماده43 در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورت هاي مالي ، رعايت اصول و موازين، روش هاي متداول و قابل قبول و قوانين و مقررات جاري، الزامي است.

ماده44-هدايا و كمك هاي بلاعوض در صورتي كه از طرف اعطاء كننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد، اگر نقدي باشد به حساب درآمد و اگر غير نقدي باشد تقويم و به حساب درآمد، منظور خواهد شد.

ماده45-افتتاح هر نوع حساب نزد بانك‌ها، صندوق تعاون و ساير مؤسسات اعتباري، پس از تصويت هيأت مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف هيأت مديره، امكان پذير خواهد بود.

ماده46-سود خالص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي‌شود:

1-    از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصويب مجمع عمومی عادي، به عنوان ذخيره قانوني منظور مي‌‌شود.

2-  حداكثر پنج درصد (5%) از سود خالص به عنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هیأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوطه منظور مي‌گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است.

3-درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، كاركنان، مديران و بازرس به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي‌شود.

4-به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، تعاونی می تواند درصدی از سود را جهت توانمندسازی وارتقاء سطح معیشت ورفاه اعضا، کانون اختصاص دهد.

5-پس از وضع وجوه فوق، باقيمانده سود خالص به نسبت سهام تقسيم مي‌گردد.

تبصره1-ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معدل سرمايه سه سال اخير تعاوني نرسيده باشد، الزامي است.

تبصره2-تعاوني مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به كار برد. استفاده مجدد از باقيمانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست.

تبصره3-هیأت مديره مي‌تواند از محل اندوخته احتياطي با تصويب مجمع عمومي عادي ، مبلغي را براي انجام امور خيريه و عام المنفعه تخصيص دهد.

فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده47-هر يك از دستگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات موضوع ماده (17) قانون بخش تعاوني كه بدون عضويت در تعاوني مشاركت يا سرمايه گذاري كرده باشد، مي‌تواند نماينده‌اي براي نظارت بر تعاوني‌ و حضور در جلسات مجامع عمومي و هیأت مديره به عنوان ناظر داشته باشد.

ماده48-انحلال، ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادهاي منعقده با منابع تأمين كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايه‌گذاري و مشاركت باشد، موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود.

ماده49-درصورتي كه مجمع عمومي فوق‌العاده تغيير بعضي از مواد اساسنامه را تصويب كند، در صورت تأئيد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، (از جهت انطباق با قانون بخش تعاوني) معتبر خواهد بود.

ماده50-كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانك‌ها در اختيار تعاوني قرارگرفته با انحلال آن بايد مسترد شود.

ماده51-ادغام تعاوني يا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامه‌هاي اجرائي مربوط مي‌باشد.

ماده 52-درصورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین تعاونی و سایر شركت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه یا بین تعاونی و اتحادیه ، موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه بالاتر یا اتاق تعاون مربوط ارجاع می‌شود و در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی كه موضوع فعالیت آن ها مشابه نباشد یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، اتاق تعاون مربوط مرجع داوری خواهد بود.

تبصره-درصورت بروز اختلاف بین تعاونی واعضاء آن ، ابتداء موضوع اختلاف به کانون بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران  برای داوری ارجاع وچنان چه منجر به رفع اختلاف نگردید ،‌ مراتب به شرح مفاد این ماده قابل پیگیری است.

اساسنامه مصوب 21/7/1389 مشتمل بر پنجاه و دو (52) ماده و بیست و هشت (28) تبصره ، با آخرین اصلاحات به عمل آمده در مجمع عمومی فوق العاده 7/9/1393 و افزایش یک (1) تبصره به تصویب رسید وآن چه در آن پيش‌بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي و قانون شركت‌هاي تعاوني ، آيين نامه‌ها ، دستورالعمل هاي قانوني و قراردادهاي منعقده بين شركت‌ و اعضاء و يا مؤسسات طرف قرارداد مي‌باشد.