آیین نامه مالی

 

برای دانلود فایل آیین نامه مالی شرکت در فرمت پی دی اف اینجا را کلیک کنید

 

 

بسمه تعالی

آیین نامه مالی

شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین

(اعضای کانون بازنشستگان ناجا)

 

معاونت پشتیبانی تعاونی

بسمه تعالی

آیین نامه مالی شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین

فصل اول تعاریف و کلیات

ماده 1- آیین نامه مالی تعاونی براساس آیین نامه ها، دستور العمل ها، قوانین و اصول و استانداردهای حسابداری کشور تنظیم گردیده و سامانه نرم افزاری مالی تعاونی نیز بر این اساس طراحی و اجرا شده است .

ماده 2- بودجه تعاونیبرنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه شده و حاوی پیش بینی در آمدها  و سایر منابع بودجه و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می گردد:

الف: بودجه جاریعبارت است از پیش بینی درآمدها ( درآمد اصلی و سایـــر درآمدها ) و برآورد هزینه ها ( عملیاتی، غیر عملیاتی، مالی و استهلاک ) .

ب : بودجه سرمایه ای عبارت است از پیش بینی استفاده از منابع شامل دارایی های جاری (ذخایر، اندوخته ها و سایر ) و استفاده  از تسهیلات بانکی و سایر دریافت ها و نیز مصارف شامل بازپرداخت تسهیلات دریافتی، وجوه اداره شده، بازپرداخت و ودیعه، بازپرداخت دیون و سایر پرداخت ها و افزایش دارایی های جاری .

ج : پیش بینی سود و نحوه تقسیم آن  یا پیش بینی زیان و منابع تامین (جبران ) آن در قالب بودجه سالانه تعاونی که در چارچوب اساسنامه تهیه می شود و پس از تصویب مجمع عمومی به مدیر عامل جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 3- سال مالیعبارت است از یک سال هجری شمسی که از اول فروردین ماه شروع و پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده 4- تشخیصعبارت است از تعیین و یا انتخاب کالا و خدمات و سایر  پرداخت هایی که تحصیل  یا انجام آنها، نیل به اهداف تعاونی را میسر و محقق می سازد.

ماده 5- تامین وجه عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از وجه مصوب، جهت هزینه معین.

ماده 6- تعهد عبارت است از قبول و اجرای الزامات قانونی از سوی تعاونی در ارتباط با مصادیق به شـــرح نمونه های ذیل:

الف : تحویل کالا  یا ارایه خدمت .

ب: اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات قانونی منعقد شده باشد.

پ : احکام صادر شده از سوی مراجع قانونی و ذیصلاح .

تبصره :تعهد در ارتباط با فروش کالا یا عرضه خدمات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه تعاونی در قبال فروش کالا  یا ارایه خدمات به شرح قرارداد و مشخصات اعلام شده از کالا یا خدمت، بر اساس آیین نامه معاملات تعاونی .

ماده 7- تسجیل عبارت است از تعیین قطعی میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک مثبته بدهی.

تبصره :تسجیل در ارتباط با فروش کالا یا عرضه خدمات عبارت است از تعیین مبلغ و مشخصات قطعی و کامل کالا و خدمات فروخته و ارایه شده، به موجب اسناد و مدارک مثبته مربوط.

ماده 8- حواله ( دستور پرداخت ) مجوزی است که کتباً توسط مقامات مجاز تعاونی جهت تادیه تعهدات، از محل بودجه مصوب تخصیص یافته، عهده مدیر امور مالی، در وجه ذینفع صادر می گردد.

ماده 9- هزینهعبارت است از پرداختی که بطور قطعی در قبال تعهد با رعایت قوانین و مقررات این آیین نامه، به ذینفع صورت می گیرد.

ماده 10- درآمد عبارت است از جریان ورود دارایی ها یا سایر موارد افزایش دارایی های تعاونی یا تسویه بدهی های آن، طی دوره مالی که ناشی از فروش سهام، سود سهام دریافتی از شرکت ها، ساخت دارایی برای مشتریان، ارایه خدمات یا سایر فعالیت های انتفاعی که در اجرای عملیات اصلی و مستمر تعاونــــی انجام می گیرد.

ماده 11-  تنخواه گردان عبارت است از وجهی که با تایید مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان توسط مدیر امور مالی برای انجام برخی از هزینه ها بر طبق دستورالعمل تنخواه گردان در اختیار واحدهای ستادی یا کارپردازان یا ماموران خرید تعاونی قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود، اسناد هزینه را تحویل امور مالی داده تا در صورت کامل بودن اسناد مزبور تسویه و مجدداً وجه دریافت دارند.

ماده 12- پیش پرداختعبارت است از پرداختی که طبق دستور مقامات مجاز از محل وجوه تخصیص یافته تعاونی براساس احکام و قراردادها طبق مقررات، پیش از انجام تعهد صورت می گیرد .

ماده 13- علی الحسابعبارت است از پرداختی که طبق دستور مقامات مجاز به منظور ادای قسمتی از تعهد  با رعایت مقررات صورت می گیرد.

ماده 14- سپردهعبارت است از وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تامین یا جلوگیری از تضییع حقوق تعاونی دریافت می گردد و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط پیش بینی شده در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

ماده 15- مدیر امور مالیبه منظور انجام نظارت  و تامین هماهنگی لازم در اجرای  مقررات مالی و محاسباتی تعاونی به این سمت منصوب و وظایفی در چارچوب شرح وظایف سازمانی از جمله نمونه های  زیر را عهده دار است:

الف : نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب ها و صحت و سلامت آنها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط .

ب : نظارت بر حفظ دفاتر و اسناد مالی .

ج : نگهداری، تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار تعاونی .

د : نگهداری حساب اموال و دارایی تعاونی و نظارت بر آن ها.

ه : تهیه و تنظیم صورت های مالی عملکرد، تلفیقی و گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی .

و : اعمال کنترل بودجه ای و تهیه گزارش های مربوط.

ز : سایر وظایفی که به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات به عهده مدیر امور مالی گذاشته می شود.

تبصره 1- مدیر امور مالی، زیر نظر مدیر عامل  یا مقامات مجاز از طرف ایشان وظایف خود را طبق قوانین و مقررات مربوط انجام میدهد.

تبصره 2-مدیر امور مالی تعاونی در صورتی که انجام خرج ( پرداخت ) را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، می بایست مراتب را کتباً با ذکر مستند قانونی به مقام صادر کننده دستور خرج ( پرداخت ) منعکس نماید.

ماده 16- امین اموالفردی است که از بین کارمندان واجد صلاحیت و امانتدار تعاونی با پیشنهاد مدیر امور مالی و تائید مدیر عامل و به موجب حکم به این سمت منصوب و مسئولیت نظارت بر تحویل و تحول اموال تعاونی و کالاهای نزد ابوابجمعی به عهده او گذاشته می شود.

ماده 17- مسئولیت  حفظو حراست اموال منقول و غیر منقول به عهده معاون پشتیبانی و مسئولیت نگهداری حساب اموال مذکور با مدیر امور مالی تعاونی خواهد بود.

ماده 18- کارپردازماموری است که از بین مستخدمین واجد صلاحیت تعاونی با پیشنهاد  مدیر امور تدارکات و موافقت معاون پشتیبانی به این سمت منصوب می شود تا نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام نماید.

ماده 19- ذخیره هزینه های معوقعبارت است از وجوه در نظر گرفته شده بابت پرداخت بدهی های تعهد شده از قبیل :

الف - بدهی به تعاونی ها، موسسات و شرکت ها، ناشی از خدمات انجام شده .

ب - هزینه های پرداخت نشده آب، برق، تلفن، گاز و ....

ج - هزینه های پرداخت نشده پرسنلی .

د –سایر هزینه های پرداخت نشده.

فصل دوم تهیه و تصویب بودجه

ماده 20- تعاونیمکلف است هر سال بودجه سال بعد خود شامل سود و زیان، تقسیم سود و منابع و مصارف را در اجرای مقررات اساسنامه در چارچوب برنامه زمانبندی بودجه سالانه و در چارچوب سیاست های کلی تعاونی و با توجه به اهداف و وظایف خود تهیه و تنظیم و پس از تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام، به مورد اجرا بگزارد.

ماده 21-به منظور پرداخت دیون بلامحل (بدهی های پیش بینی نشده سنوات قبل)، همه ساله وجوهی در بودجه نقدی سالانه تعاونی منظور خواهد شد.

ماده 22-بودجه سالانه تعاونی پس از تصویب و ابلاغ بودجه، توسط مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان  جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ می گردد.

ماده 23-در صورت عدم تصویب و ابلاغ بودجه در مهلت مقرر، به منظور جلوگیری از وقفه در انجام امور تعاونی، با تایید مدیر عامل، مجوز پرداخت ها بر مبنای یک دوازدهم بودجه مصوب سال قبل، صورت خواهد گرفت.

فصل سوم اجرای بودجه

بخش اول درآمدها و سایر منابع تامین بودجه

ماده 24- منابع مالیتعاونی عبارت است از :

الف - فروش سهام تعاونی.

ب - سود سهام شرکت های وابسته .

ج - در آمد حاصل از فعالیت های پیمانکاری .

د - در آمد حاصل از انجام معاملات و ارایه خدمات.

ه - اخذ كمك و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت، اشخاص حقيقي و يا حقوقي.

و - استفاده از تسهیلات بانکی .

ز - دریافتی بابت فروش اموال مازاد بر نیاز .

ح - سپرده، وجه الضمان و وثیقه های ضبط شده اشخاص طرف قرارداد به موجب قراردادهای منعقده؛

ط - وصول مطالبات مشکوک الوصول تعاونی که در سنوات قبل به هزینه منظور گردیده؛

ی - وجوه مکسوره از حقوق و مزایای اعضاء تعاونی حسب احکام صادره؛

ک - دریافتی از صندوق بیمه و بازنشستگی ساتا در قالب وام یا مشارکت.

ل- سایر منابع .

ماده 25- پیش بینی درآمدو سایر منابع تامین وجه در بودجه تعاونی، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد نیاز به رعایت قوانین و مقررات می باشد . مسئولیت  تحقق به موقع درآمدها با توجه به مصوبات مجمع عمومی، به عهده مدیر عامل تعاونی می باشد.

ماده 26- تعاونیمی تواند حسب نیاز با تصویب هیات مدیره و توسط مدیر عامل، در هر یک از بانک ها در چارچوب قوانین مربوط، نسبت به افتتاح حساب اقدام نماید.

ماده 27- وجوهی که تعاونیبه  عنوان در آمد یا سایر منابع دریافتی وصول می نماید باید به حساب های بانکی تعاونی واریز گردد.

ماده 28- وجوهی که تعاونیطبق مقررات تحت عنوان سپرده یا وجه الضمان  یا وثیقه و نظایر آن دریافت می دارد باید به حساب بانکی خاص این گونه عناوین تعاونی واریز شود. استرداد یا ضبط این وجوه طبق مقررات مربوط به خود به عمل خواهد آمد.

ماده 29- کلیه پرداخت هایتعاونی به جز پرداخت های ضروری جزئی که از طریق تنخواه گردان و مطابق با دستورالعمل مربوطه صورت خواهد گرفت، از طریق حساب های بانکی انجام می گردد.

ماده 30- نحوه برداشت از حساب های بانکی از طریق صدور چک و حداقل با دو امضای مجاز افراد معرفی شده توسط هیات مدیره به همراه مهر تعاونی صورت خواهد گرفت.

بخش دوم هزینه ها و سایر پرداخت ها

ماده 31- بودجه مصوبتعاونی به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از آن باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود به عمل آید.

ماده 32- وجوه تخصیص یافتههر سال تا آخر اسفند ماه همان سال قابل تعهد و پرداخت است و برای هزینه هایی که تا پایان سال مالی، تعهد و پرداخت نگردیده اند، ذخیره مناسب در حساب های مربوط منظور می گردد.

ماده 33- هزینه های تعاونی، تحت عناوین هزینه های جاری و هزینه های طرح تملک دارایی های سرمایه ای (سرمایه گذاری ثابت) در بودجه تعاونی منظور می شود . هزینه های یاد شده براساس پیش بینی درآمدهای تعاونی و سایر منابع تامین وجه در بودجه سالانه برآورد می گردد.

ماده 34- بودجه تعاونیبه صورت سالانه تنظیم می شود و در صورت ضرورت تعاونی می تواند برای آن قسمت از هزینه های جاری مستمر یا پروژه هایی که نوعاً انجام آن بیش از یک سال مالی به طول می انجامد قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند، منعقد نموده و ضمن تنظیم بودجه برنامه ای، وجوه لازم را در بودجه سالانه خود جهت پرداخت این قبیل تعهدات، مقدم بر سایر وجوه منظور نماید.

ماده 35- هزینه های تعاونی عبارتند از :

الف- هزینه های پرسنلی، اداری و تشکیلاتی .

ب - هزینه های سرمایه ای .

ج - هزینه های مالی .

د - هزینه های متفرقه .

ه - هزینه های مرتبط با خرید کالا از داخل یا خارج کشور.

و - سایر هزینه ها .

ماده 36- به منظور ایجاد  تسهیل در امر پرداخت هزینه های ضروری تعاونی، وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختیار واحدهای ذیربط قرار می گیرد . دستورالعمل نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از تنخواه گردان هایی که واگذاری آنها به موجب این آیین نامه ضرورت پیدا می کند و همچنین نحوه واریز آنها توسط مدیریت امور مالی تهیه و پس از تصویب مدیر عامل به مورد اجرا گذاشته می شود.

ماده 37-کلیه دریافت کنندگان تنخواه گردان می باید در پایان هر سال نسبت  به تسویه تنخواه گردان اقدام نمایند . تجدید تنخواه گردان سال بعد موکول به تسویه تنخواه سال قبل با امور مالی تعاونی می باشد.

ماده 38- در مواردی که لازم است پیش از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود، می توان به تشخیص مقامات مجاز تعاونی مبالغی تحت عنوان پیش پرداخت، تادیه نمود.

ماده 39-  در  مواردی که بنا به عللی تسجیل  یا تهیه اسناد و مدارک لازم ( مفاصاحساب بیمه، مالیات و...) برای تادیه تمام دین مقدور نبوده یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد به دلایلی نظیر عدم وجود وجه نقد کافی در حساب بانکی تعاونی میسر نباشد، می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را به تشخیص مقامات مجاز تعاونی، تحت عنوان علی الحساب پرداخت نمود.

تبصره :موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آن ها به هزینه قطعی طبق دستورالعملی است که از طرف مدیریت امور مالی تهیه و به تصویب مدیر عامل خواهد رسید.

ماده 40- پرداخت هزینه پس از طی مراحل تشخیص، تامین وجه، تعهد، تسجیل و صدور  دستور پرداخت (حواله)، به عمل خواهد آمد.

ماده 41-اختیار و مسئولیت  تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده مدیر عامل  یا سایر مقامات مجاز تعاونی (طبق اساسنامه و این آیین نامه) و مسئولیت تامین وجه و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات، به عهده مدیر امور مالی تعاونی خواهد بود.

تبصره 1 - اختیارات و مسئولیت  های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماَ و بدون واسطه وفق اساسنامه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات تعاونی کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود.

تبصره 2 - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت  های مدیر عامل و مقامات مجاز از طرف ایشان و مدیر امور مالی، به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت  های مدیر عامل و مقامات مجاز از طرف ایشان به مدیر امور مالی و یا سایر کارکنان امور مالی، مجاز نخواهد بود.

تبصره 3 - در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت ، سلب اختیار و مسئولیت  از تفویض کننده نخواهد کرد.

ماده 42-مبنای تهیه صورت های مالی تعاونی براساس بهای تمام شده تاریخی و در موارد مقتضی از ارزش های جاری نیز استفاده می شود.

ماده 43-هیأت مدیره تعاونی مکلف است در اجرای مفاد اساسنامه با رعایت مقررات و رویه های متداول حسابداری و این آیین نامه، تراز آزمایشی از عملکرد مالی همه ماهه خود را حداکثر تا پایان ماه بعد و تراز نامه  صورت سود و زیان، گردش حساب سود یا زیان  انباشته، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی مربوط به هر سال خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد تهیه و تنظیم و جهت رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نماید .

تبصره :در جهت همسوئی با مفاد ماده 22 اساسنامه، تعاونی مکلف به ارایه صورت های مالی تلفیقی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری می باشد و مهلت تشکیل مجمع عمومی تعاونی برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی تلفیقی، حداکثر تا 28 تیرماه هر سال تعیین شده است .

ماده 44-تنظیم اسناد و تحریر دفاتر قانونی تعاونی براساس اصول و موازین پذیرفته شده قانونی و استانداردهای متداول حسابداری در کشـــور، انجام خواهد شد . انتخاب روش و نحوه انجام و نگهداری حساب های تعاونی جهت ارایه هر چه بهتر خدمات، طبق تصمیم هیأت مدیره یا مقامات مجاز، قابل تغییر و اصلاح خواهد بود.

ماده 45 در صورت اجرای پروژه های پیمانکاری به صورت مستقیم توسط تعاونی، روش نگهداری حساب موجودی کالا و مواد در انبارها به صورت دائمی و نرخ گذاری به یکی از طرق ( روش استاندارد، میانگین موزون  اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده ) و  بر اساس تصمیم هیأت مدیره خواهد بود. ولی به هر حال برای حداقل یک سال مالی باید از یک روش استفاده گردد.

تبصره :حساب موجودی کالای امانی دیگران نزد تعاونی، بایستی به صورت دایمی نگهداری و جهت ثبت در دفاتر قانونی در سر فصل حساب های انتظامی عمل و به تفکیک هر کالا اعمال حساب شود.

ماده 46-تعاونی مکلف است هر سال معادل 5% (پنج درصد) سود ویژه (پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل) را به منظور افزایش بنیه مالی خود به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید. ذخیره قانونی  تا وقتی که اندوخته مزبور معادل یک چهارم سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد، الزامی است.

تبصره :افزایش سرمایه تعاونی از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد واندوخته ها بایستی طبق اساسنامه تعاونی در حساب های مربوط اعمال گردد.

ماده 47- تقسیم سود تعاونی تابع اساسنامه تعاونی و تصمیمات مجمع  عمومی اعضاء تعاونی می باشد.

ماده 48-ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش حساب سود و زیان انباشته، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی تعاونی و تلفیقی گروه، پس از بررسی و اعلام نظر توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ارایه گزارش مربوط، قابل طرح جهت تصویب در مجمع عمومی خواهد بود.

فصل پنجم سایر مقررات

ماده 49-استهلاک دارایی های ثابت براساس ماده 151 قانون مالیات های مستقیم محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

ماده 50-ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با توجه به وضعیت مطالبات و اقدامات انجام شده جهت وصول آن ها  به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره در حساب ها منظور می شود.

ماده 51- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس قوانین و مقررات موضوعه، در حساب های مربوط منظور می شود.

ماده 52-اموال منقول و غیرمنقولی که به صورت کمک بلاعوض، هدیه، هبه و سایر عناوین به تعاونی واگذار می شود پس از ارزیابی توسط کارشناسان رسمی و منتخب به حساب تعاونی منظور می گردد.

ماده 53-سهام شرکت ها که به صورت هدیه یا هبه به تعاونی واگذار می شود با ارزش اسمی سهام به حساب سرمایه گذاری ها منظور و در دفاتر تعاونی ثبت می گردد، ارزش ویژه سهام بعد از بررسی حساب شرکت ها و ارزیابی کافی تعیین و با توجه به افزایش یا کاهش ارزش اسمی سهام، اندوخته یا ذخیره لازم منظور و در دفاتر ثبت خواهد شد.

ماده 54- مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.

ماده 55- هر گونه اصلاح و تغییر در این آیین نامه به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 56-این آیین نامه در پنج فصل شامل 56 ماده و 11 تبصره در اجرای بند 3 ماده 22 اساسنامه تعاونی، در تاریخ 7/12/89 به تائید هیأت مدیره  و در تاریخ 14/12/89 به تصویب مجمع عمومی رسید و لازم الاجرا می باشد.