شرایط عضویت

ماده12-عضويت در تعاوني براي كليه واجدين شرايط اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي كه نياز به خدمات تعاوني داشته باشند، آزاد است.

   الف-شرايط عمومي

1-  تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2-  عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

3-  عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه.

4-  درخواست‌ كتبي‌عضويت‌ و‌ تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل یک سهم از سهام تعاوني.

ب –شرایط اختصاصی:

      داشتن یکی از شرایط زیر :

1- عضویت در کانون بازنشستگان ناجا .

2-  وابستگان درجه یک بازنشستگان ناجا ( پدر ، مادر، همسر و فرزند ) .

3- دارندگان حداقل بیست سال سابقه خدمت درناجا ( اعم از شاغل ، انتقالی و ...).  

4- تشکل های اقتصادی که در هر حال بیش از نود درصد (90%) سهام آن متعلق به بازنشستگان ناجا می باشد.

تبصره-احراز شرايط عضويت هر متقاضي به عهده هيأت مديره است ضمن این که هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضویت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كفايت امكانات و ظرفيت تعاوني. هيأت مديره مكلف است در مواردي كه متقاضيان فاقد هر يك از شرايط مذكور باشند، درخواست عضويت آنها را رد كند.

ماده13-مسئوليت مالي اعضاء در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد مگر آن كه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

تبصره-مسئوليت دستگاه هاي عمومي تأمين كننده سرمايه تعاوني(موضوع ماده17 قانون) به ميزان سرمايه متعلق به آنان مي باشد مگر در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

ماده14-كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسئوليت هايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كرده‌اند، عمل‌كنند.

ماده15- تعاوني مي تواند توسط هيأت مديره طلب خود را از عضو (و یا سهامدار) با اخطار كتبي مطالبه نمايد و درصورت وصول نشدن و سپري شدن 30 روز از تاريخ اخطارنامه، از كل مطالبات وي از تعاوني و در صورت عدم تكافو از بهاي سهام وي برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور كفايت نكند تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهكار مراجعه خواهد كرد.

ماده16-خروج عضو از تعاوني، اختياري است و نمي توان آن را منع كرد.

تبصره 1-در صورتي كه خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران آن است.

تبصره 2-در تعاونی های تولیدی هیأت مدیره موظف است قبلاً اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آن ها اعلام نماید. در این صورت این گونه اعضا (اعضای متخصص) حداقل 6 ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اطلاع دهند.

ماده17-در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي شود :

1- از دست دادن هر يك از شرايط عمومي یا اختصاصی عضويت مقرر در اين اساسنامه، به استناد گزارش مكتوب مراجع ذيربط.

2-عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي توسط هيأت مديره به فاصله پانزده روز و گذشتن پانزده روز از تاريخ اخطار دوم.

3- ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي تعاونی شود وي نتواند ظرف مدت يك سال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند يا با تعاوني رقابتي ناسالم نمايد.

تبصره-  تشخيص موارد فوق بنا به ‌پيشنهاد هيأت مديره يا بازرس و تصويب مجمع عمومي‌ عادي‌ خواهد ‌بود.

ماده18-درصورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی براساس ارزش دفتري محاسبه و پس از منظور نمودن ساير مطالبات وي، به ديون تعاوني تبديل مي شود و پس از كسر بدهي وي به تعاوني، به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد.

تبصره-درصورتي كه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد، چنانچه عين، قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيأت مديره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از اموال تسليم ورثه مي شود.

ماده19-درصورت فوت عضو، ورثه وي كه واجد شرايط عضويت با رعايت تبصره ماده12 اين اساسنامه باشند، عضو شناخته مي‌شوند و در صورت تعدد، بايستي مابه‌التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد سهم خود را به تعاوني بپردازند؛ اما اگر كتباً اعلام نمايند كه مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا هيچ كدام واجد شرايط نباشند، عضويت لغو مي گردد.

تبصره-اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد، يك يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هیأت مديره عضو تعاوني شناخته مي شوند.